Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-20/8087/GA, 19 juli 2022, beroep
Uitspraakdatum:19-07-2022

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer    R-20/8087/GA
    
            
Betreft    [klager]
Datum    19 juli 2022 


Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van de directeur van de Penitentiaire Inrichting (PI) Vught (hierna: de directeur)

1. De procedure
[klager] (hierna: klager) heeft beklag ingesteld tegen het niet mogen invoeren van een Playstation 2.

De beklagrechter bij de PI Vught heeft op 7 september 2020 het beklag gegrond verklaard (VU-2020-1031). De uitspraak van de beklagrechter is bijgevoegd.

De directeur heeft tegen deze uitspraak beroep ingesteld.

De beroepscommissie heeft de directeur in de gelegenheid gesteld zijn standpunt schriftelijk (nader) toe te lichten. Klager heeft geen (bekende) woon- of verblijfplaats in Nederland en daarom kon hij niet in de gelegenheid worden gesteld zijn standpunt schriftelijk nader toe te lichten.

2. De standpunten in beroep
Standpunt van de directeur
In de huisregels van de PI Vught staat vermeld dat spelcomputers met netwerkfaciliteiten, zoals bijvoorbeeld een Xbox en PlayStation 2 en daarop gelijkende apparaten met soortgelijke mogelijkheden niet zijn toegestaan. Daarnaast heeft klager geen verzoek gedaan aan de directeur om af te wijken van de huisregels. Tot slot geeft klager in zijn klaagschrift geen onderbouwing waarom hij van mening is dat zijn spelcomputer wel voldoet aan de gestelde eisen.

Standpunt van klager
Omdat klager niet kon worden bereikt is er geen standpunt van hem in beroep. 

3. De beoordeling
Het klaagschrift is gericht tegen de omstandigheid dat het aan klager niet is toegestaan een Playstation 2 op cel te hebben. De beroepscommissie stelt vast dat in paragraaf 4.5.1.1 van de huisregels van de PI Vught staat vermeld dat de directeur een gedetineerde geen toestemming kan geven om spelcomputers met netwerkfaciliteiten, zoals een Playstation 2, in zijn verblijfsruimte te houden. Gelet hierop beklaagt klager zich over een algemene, voor iedere gedetineerde in de inrichting geldende regel. Tegen een algemene regel staat in beginsel geen beklag open, tenzij die regel in strijd is met hogere wet- of regelgeving. Daarvan is niet gebleken. Gelet op het voorgaande zal de beroepscommissie het beroep gegrond verklaren, de uitspraak van de beklagrechter vernietigen en klager alsnog niet-ontvankelijk verklaren in het beklag.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag.


Deze uitspraak is op 19 juli 2022 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. M. Iedema, voorzitter, mr. E. Dinjens en mr. D. van der Sluis, leden, bijgestaan door mr. B.M.L. Commelter, secretaris.
 
  
secretaris    voorzitter
 

Naar boven