Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/0289/GB, 25 maart 2008, beroep
Uitspraakdatum:25-03-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 08/289/GB

Betreft: [klager] datum: 25 maart 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 14 januari 2008 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de gevangenis De IJssel te Krimpen aan den IJssel of de gevangenis Alphen aan den Rijn afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 12 april 2006 gedetineerd. Hij verblijft thans in de gevangenis Nieuw Vosseveld te Vught. Ten tijde van de afwijzing van het verzoek verbleef klager in de gevangenis Grave.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Klager wil graag worden overgeplaatst naar een gevangenis in de omgeving van Rotterdam. Hij heeft zich in Grave zeventien maanden goed gedragen maar wordt desondanks niet overgeplaatst. De reden voor dat niet overplaatsen is dat klager drie verslagen
aangezegd heeft gekregen voor werkweigering. Klager wil nu helemaal niets meer doen. Hij weet namelijk niet meer waar hij aan toe is en wat hij zou moeten doen om overgeplaatst te worden naar Rotterdam.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager heeft verzocht om te worden overgeplaatst naar de gevangenis De IJssel of Alphen aan den Rijn. In de bestreden beslissing is aangegeven dat klager, indien hij de komende drie maanden het gewenste gedrag vertoont, in aanmerking kan komen voor een
overplaatsing naar een inrichting van zijn voorkeur. Anders dan klager stelt, heeft hij meerdere disciplinaire straffen opgelegd gekregen voor (onder meer) positieve scores bij urinecontroles. Daarnaast geldt dat klager in Grave niet verstoken blijft
van bezoek. Dat blijkt uit de bij het selectieadvies gevoegde bezoekerslijst.

4. De beoordeling
De enige door klager - die inmiddels is overgeplaatst naar de gevangenis Nieuw Vosseveld te Vught, tegen welke plaatsing hij bezwaar heeft gemaakt – aangevoerde reden voor de overplaatsing is de betere bereikbaarheid voor zijn bezoekers. Hoewel klagers
wens om voor zijn bezoek zo goed mogelijk bereikbaar te zijn begrijpelijk kan worden geacht, blijkt uit de overgelegde bezoekerslijst dat klager in de gevangenis te Grave met enige regelmaat is bezocht door familie en vrienden. Nu er geen sprake is van
andere aangevoerde feiten of omstandigheden die een overplaatsing van klager kunnen rechtvaardigen, moet worden geoordeeld dat de op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris daarom, bij afweging van alle in
aanmerking komende belangen, niet onredelijk of onbillijk kan worden geacht.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema,
voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 25 maart 2008.

secretaris voorzitter

Naar boven