Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/0389/GB, 25 maart 2008, beroep
Uitspraakdatum:25-03-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 08/389/GB

Betreft: [klager] datum: 25 maart 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. W.P.A. Vos, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 11 februari 2008 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager, gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de gevangenis Lelystad, ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 30 augustus 2007 gedetineerd. Hij verbleef in het huis van bewaring/ISD (h.v.b./ISD) Amsterdam. Vanuit dat h.v.b./ISD is klager geplaatst in de gevangenis Lelystad, van waaruit hij op 3 maart 2008 is overgeplaatst naar de beperkt
beveiligde inrichting (b.b.i.) van de locatie Westlinge te Heerhugowaard.

3. Ontvankelijkheid
Nu klager op 3 maart 2008 alsnog is overgeplaatst naar de b.b.i. van de locatie Westlinge, is het belang aan zijn beroep, waarin tevens in weerwil van het bepaalde in artikel 1: 6 van de Algemene wet bestuursrecht een beroep wordt gedaan op de
artikelen
7:15 en 8:75 van die wet, komen te ontvallen. Om deze reden dient klager niet-ontvankelijk te worden verklaard in zijn beroep.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 25 maart 2008.

secretaris voorzitter

Naar boven