Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/3074/GB, 21 februari 2008, beroep
Uitspraakdatum:21-02-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 07/3074/GB

Betreft: [klager] datum: 21 februari 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. R.F. Meijer, namens

[...], verder te noemen klaagster,

gericht tegen een op 5 november 2007 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klaagster gericht tegen de beslissing zich te melden in de beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.) Ter Peel, teneinde de haar opgelegde gevangenisstraf van 78 dagen te ondergaan, ongegrond verklaard.

2. De standpunten
2.1. Namens klaagster is het beroep als volgt toegelicht.
Klaagster is ten onrechte opgeroepen zich te melden teneinde een gevangenisstraf van 78 dagen te ondergaan, aangezien zij ter terechtzitting van de politierechter te Schiphol op 17 augustus 2007 is veroordeeld tot 78 dagen elektronische detentie en 120
uur werkstraf.

2.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing in reactie op het beroep op 6 december 2007 als volgt toegelicht.
Klaagster is, volgens de aan de selectiefunctionaris aangeleverde gegevens, veroordeeld tot een vrijheidsstraf groter dan 150 dagen, als gevolg waarvan haar een oproepbrief is gezonden teneinde zich in de b.b.i. Ter Peel te melden. Naar aanleiding van
het bezwaarschrift, ingediend namens klaagster, is te kennen gegeven dat klaagster, gelet op de opgelegde vrijheidsstraf niet voor elektronische detentie in aanmerking kan komen. Op 30 oktober 2007 is door de officier van justitie bericht dat bij
klaagster de verwachting is gewekt dat zij haar straf door middel van elektronische detentie kon ondergaan. Na ontstane verwarring omtrent elektronische detentie, dan wel elektronisch toezicht is door de selectiefunctionaris aan het landelijk
coördinatiepunt arrestatiebevelen (LCA) verzocht het extractvonnis toe te zenden. Na bestudering blijkt dat wordt gesproken over elektronisch toezicht. Kennelijk is sprake van een administratieve vergissing cq verwarring. Op 29 november 2007 heeft de
selectiefunctionaris van het LCA een faxbericht ontvangen met de mededeling dat de zaak op verzoek van het Openbaar Ministerie moet worden geretourneerd. In casu is derhalve geen sprake meer van een afwijzing betreffende elektronische detentie.

3. De beoordeling
Gelet op hetgeen door de selectiefunctionaris is gesteld, kan worden geconcludeerd dat de selectiefunctionaris op basis van hem aangeleverde, maar naar later bleek onjuiste, informatie ertoe is overgegaan klaagster op te roepen teneinde een
gevangenisstraf te ondergaan in de b.b.i. Ter Peel. Gelet op al het vorenstaande zal het beroep gegrond worden verklaard en dient de bestreden beslissing te worden vernietigd.
De selectiefunctionaris zal, nu de noodzaak hiertoe niet langer bestaat, niet worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen.
De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing. Hiervoor zal geen nieuwe beslissing in de plaats treden.
Zij kent klaagster geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 21 februari 2008

secretaris voorzitter

Naar boven