Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-20/7581/GA, 11 juli 2022, beroep
Uitspraakdatum:11-07-2022

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer R-20/7581/GA           

Betreft [Klager]

Datum 11 juli 2022

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van [Klager] (hierna: klager)

1. De procedure

Klager heeft – voor zover in beroep aan de orde – beklag ingesteld tegen de vermissing van zijn rozenkransketting en zijn Xbox.  

De beklagrechter bij de locatie Norgerhaven te Veenhuizen heeft op 13 juli 2020 het beklag ongegrond verklaard (Nh 2020-79). De uitspraak van de beklagrechter is bijgevoegd.

Klagers raadsvrouw, mr. M.C. Coster, heeft namens klager beroep ingesteld tegen deze uitspraak.

De beroepscommissie heeft klager, zijn raadsvrouw en de directeur van de locatie Norgerhaven (hierna: de directeur) in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

Namens de beroepscommissie is op 17 januari 2022 bij de directeur nadere informatie opgevraagd. De reactie van de directeur is op diezelfde dag bij het secretariaat van de RSJ binnengekomen en is ter kennisgeving op 18 januari 2022 naar klager en zijn raadsvrouw gestuurd.

2. De standpunten in beroep

Standpunt van klager

Op het moment dat klager in een afzonderingscel werd geplaatst, waren zowel zijn rozenkransketting als zijn Xbox met bijbehorende spellen nog op zijn cel aanwezig. Klager is  niet in de gelegenheid gesteld om zelf zijn spullen in te pakken dan wel om aanwezig te zijn bij de ontruiming van zijn cel door twee medewerkers van de locatie Norgerhaven. Uit navraag is gebleken dat de Xbox aan de buurman van klager is weggegeven. Nog los van het feit dat dit op zichzelf al opmerkelijk is, is klager hier niet van op de hoogte gesteld. Het is dan ook logisch dat het celontruimingsverslag geen melding maakt van een Xbox. Nu de directeur hier in zijn verweer niet op heeft gereageerd, staat onweersproken vast dat de Xbox buiten klagers toedoen niet meer in zijn bezit is, zodat de directeur daar verantwoordelijk voor moet worden gehouden. Bovendien volgt hieruit ook dat – ondanks dat dit niet blijkt uit de goederenregistratielijst – klager wel degelijk een Xbox in de locatie Norgerhaven op zijn cel heeft gehad. Uit de goederenregistratielijst volgt daarentegen wel dat klager in het bezit was van een rozenkransketting. Uit het celontruimingsverslag blijkt evenwel niet dat deze rozenkransketting door de twee medewerkers is ingepakt. Om die reden valt het zoekraken van de rozenkransketting ook onder de verantwoordelijkheid van de directeur.

Klager is destijds vanuit een kliniek naar de locatie Norgerhaven overgeplaatst. Bij de Binnenkomst Afdeling Delinquenten (BAD) zijn, vanwege de hoeveelheid, niet alle veertien dozen met klagers eigendommen door een medewerker gecontroleerd en is evenmin geregistreerd wat er in de dozen zat. Dit standpunt vindt steun in het feit dat op de goederenregistratielijst niet staat vermeld dat klager een horloge bij zich had. Klager heeft echter zijn horloge teruggevonden bij het BAD van de locatie Norgerhaven. Hieruit volgt dat klager het horloge in de locatie Norgerhaven wel degelijk in zijn bezit had.

Uit het vorenstaande volgt dat zowel de goederenregistratielijst als het celontruimingsverslag niet volledig zijn en dat vraagtekens geplaatst kunnen worden bij de zorgvuldigheid waarmee de celontruiming heeft plaatsgevonden. Daarbij geldt overigens dat uit de begeleidende e-mail van de locatie Norgerhaven bij de goederenregistratielijst wordt vermeld dat het een globaal overzicht betreft van wat klager “zou kunnen hebben”. Dit ondersteunt wederom het feit dat de goederenregistratielijst niet volledig is. Klager verzoekt dan ook om aan hem een tegemoetkoming toe te kennen. Ten aanzien van de hoogte van de tegemoetkoming voor de rozenkransketting kan aansluiting worden gezocht bij RSJ 5 januari 2007, 06/2563/GA, waarin een tegemoetkoming van €100,- werd toegekend. De rozenkransketting heeft voor klager een grote emotionele waarde, nu hij deze van zijn oma heeft gekregen. Om die reden beschikt hij niet over een aankoopbon of anderszins. Ten aanzien van de hoogte van tegemoetkoming voor de Xbox geldt dat klager destijds niet alleen aanschafkosten heeft gemaakt ter hoogte van ongeveer €80,-, maar de Xbox ook door de firma Strijbosch heeft laten verzegelen voor ongeveer €65,-. Daar komt bij dat klager in de locatie Norgerhaven ook een harde schijf voor de Xbox heeft laten invoeren.

Standpunt van de directeur

De directeur blijft bij zijn standpunten zoals verwoord in de ingediende verweerschriften van 7 april 2020 en 6 juli 2020.

3. De beoordeling

Vermissing rozenkransketting en Xbox

De beroepscommissie stelt voorop dat een gedetineerde verantwoordelijk is voor de voorwerpen die hij in de inrichting onder zich heeft. Deze verantwoordelijkheid gaat over op de directeur indien de gedetineerde niet in de gelegenheid is gesteld om zelf zijn cel te ontruimen. Voorts is het aan de directeur om bij overplaatsingen de overdracht van de aan een gedetineerde toebehorende voorwerpen goed te documenteren (vlg. RSJ 4 mei 2017, 16/4137/GA).

De beroepscommissie stelt vast dat klager op 25 januari 2020 in het kader van een disciplinaire straf is geplaatst in een strafcel en dat hij op 4 februari 2020 is overgeplaatst naar de PI Nieuwegein. In de tussentijd is klager niet meer teruggekeerd naar zijn eigen cel en is zijn cel derhalve buiten zijn aanwezigheid ontruimd. Klagers eigendommen zijn op 28 februari 2020 ingepakt door twee medewerkers van de locatie Norgerhaven. Hiervan is een celontruimingsverslag opgemaakt. Op het celontruimingsverslag staan de door klager als vermist opgegeven voorwerpen, te weten een rozenkransketting en een Xbox, niet vermeld. 

Naast voornoemd celontruimingsverslag bevindt zich bij de documentatie omtrent klagers voorwerpen een zogeheten goederenregistratielijst, waarvan de beroepscommissie uit de nadere inlichtingen van de directeur begrijpt dat het in wezen een uitvoerlijst betreft. De beroepscommissie constateert dat op de uitvoerlijst ‘1 ketting’ wordt vermeld. Nu niet blijkt dat klager behalve de rozenkransketting een andere ketting had, is naar het oordeel van de beroepscommissie voldoende aannemelijk geworden dat dit de rozenkransketting van klager betreft. De beroepscommissie acht het opmerkelijk dat de ketting wél op de uitvoerlijst wordt vermeld, maar niet op het celontruimingsverslag. Gelet hierop kan ten aanzien van de voorwerpen die klager ten tijde van de celontruiming op zijn cel had niet zonder meer uit worden gegaan van de inhoud van het celontruimingsverslag. Naar het oordeel van de beroepscommissie heeft dit ook te gelden ten aanzien van klagers Xbox. Daar komt bij dat klager aanvoert dat destijds bij zijn aankomst in de locatie Norgerhaven niet al zijn eigendommen zijn geregistreerd, wat niet is weersproken door de directeur. Gelet op het voorgaande komt de beroepscommissie tot het oordeel dat onder voornoemde omstandigheden de vermissing van klagers rozenkransketting en Xbox voor rekening en risico van de directeur komt. De beroepscommissie zal derhalve het beroep gegrond verklaren, de uitspraak van de beklagrechter vernietigen en het beklag gegrond verklaren.

Tegemoetkoming

De omvang van de schade is naar het oordeel van de beroepscommissie niet eenvoudig vast te stellen. Klager heeft namelijk de waarde van de rozenkransketting en Xbox niet onderbouwd met bijvoorbeeld aankoopbonnen. De beroepscommissie zal de door klager geleden schade dan ook niet betrekken bij de bepaling van de aan klager toe te kennen tegemoetkoming en uitsluitend een tegemoetkoming toekennen voor het door klager ondervonden ongemak. Zij zal aan klager een tegemoetkoming toekennen van €75,-.

4. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en verklaart het beklag alsnog gegrond. Zij kent aan klager een tegemoetkoming toe van €75,-.

Deze uitspraak is op 11 juli 2022 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. M. Iedema, voorzitter, mr. E. Dinjens en mr. D. van der Sluis, leden, bijgestaan door mr. P.L. Kraaijenbrink, secretaris.

 

secretaris        voorzitter

Naar boven