Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/2160/TA, 7 februari 2008, beroep
Uitspraakdatum:07-02-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 07/2160/TA

betreft: [klager] datum: 7 februari 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. N.A. Heidanus, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 15 augustus 2007 van de beklagcommissie bij de Dr. S. Van Mesdagkliniek te Groningen, verder te noemen de inrichting, voor zover deze de vaststelling betreft dat geen tegemoetkoming wordt toegekend,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 12 december 2007, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam, zijn gehoord namens het hoofd van voormelde tbs-inrichting [...], staffunctionaris juridische zaken, en [...], afdelingshoofd.

De raadsman heeft schriftelijk laten weten dat hij en klager niet ter zitting zullen verschijnen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de tegemoetkoming
De beklagcommissie heeft geen tegemoetkoming vastgesteld, ondanks de gegrondverklaring van klagers beklag betreffende de hem op 10 januari 2007 opgelegde beperkingen, op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en het hoofd van de inrichting
Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Er is ten onrechte geen tegemoetkoming toegekend.
Het is onaanvaardbaar dat wettelijke vormvoorschriften niet worden nageleefd en dat bij schending daarvan geen enkele sanctie wordt gegeven. Klager is wel degelijk in zijn belangen geschaad en een financiële tegemoetkoming is geïndiceerd. Nu klager in
ieder geval vanaf 16 januari 2007 onrechtmatig in de beperkingen heeft gezeten, welke beperkingen tot 25 januari hebben geduurd en de gevolgen van de beslissing niet meer hersteld kunnen worden, is een passende financiële tegemoetkoming aangewezen.
Klager meent dat de uitspraak van de beroepscommissie van 23 februari 2006, nummer 05/1956/GA, analoog op zijn situatie moet worden toegepast. In deze uitspraak ging het niet om een tbs-gestelde, maar om een gedetineerde.

Namens het hoofd van de inrichting is daarop als volgt gereageerd.
Klager is steeds op de hoogte gesteld van de voortgang van het onderzoek.
In de betreffende periode hebben er diverse personele verschuivingen plaatsgevonden binnen de afdelingen van de inrichting. Daardoor is de schriftelijke mededeling beperkingen te laat aan klager uitgereikt.

3. De beoordeling
De beroepscommissie kan zich niet verenigen met het niet toekennen van een tegemoetkoming voor vormverzuim. Het beroep zal dan ook gegrond worden verklaard en de beroepscommissie zal een tegemoetkoming vaststellen, namelijk € 10,=.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt in zoverre de uitspraak van de beklagcommissie en bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 10,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. I.E. de Vries, voorzitter, mr. drs. T.A.M. Louwe en mr. C.A.M. Schaap-Meulemeester, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 7 februari 2008

secretaris voorzitter

Naar boven