Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 22/26357/SGA, 16 maart 2022, schorsing
Uitspraakdatum:16-03-2022

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          22/26357/SGA

Betreft             [verzoeker]

Datum             16 maart 2022

 

Uitspraak van de voorzitter van de beroepscommissie van de RSJ op het verzoek van [verzoeker] (hierna: verzoeker)

 

1. De procedure

De directeur van de Penitentiaire Inrichting (PI) Sittard (hierna: de directeur) heeft beslist verzoeker uit te sluiten van activiteiten (arbeid) voor de duur van zes weken.

Verzoeker vraagt om schorsing van de (verdere) tenuitvoerlegging daarvan.

De voorzitter heeft kennisgenomen van de reactie van de directeur op het schorsingsverzoek en van de mededeling van de secretaris van de beklagcommissie dat het schorsingsverzoek zal worden ingeschreven als klaagschrift (beklagkenmerk nog onbekend). Daarnaast heeft de voorzitter kennisgenomen van de opgevraagde nadere toelichting van de directeur op het schorsingsverzoek.

 

2. De beoordeling

De voorzitter stelt voorop dat bij een verzoek om schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing van de directeur slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling. De zaak kan dus niet ten gronde worden onderzocht. De voorzitter beoordeelt alleen of de beslissing waartegen beklag is ingesteld in strijd is met een wettelijk voorschrift of dat deze zodanig onredelijk of onbillijk is dat er een spoedeisend belang is om op dit moment de (verdere) tenuitvoerlegging van die beslissing te schorsen. Naar het oordeel van de voorzitter is dat het geval.

Door verzoeker is aangevoerd dat hij wegens drukte niet bij de arbeid aanwezig kon zijn. In een brief op de afdeling heeft verzoeker gelezen dat hij twee weken (en niet zes weken) uitgesloten zou worden van de arbeid als hij twee à drie keer niet aanwezig zou zijn. Ook heeft hij met de psychologen gesproken.

Uit de schriftelijke inlichtingen van de directeur komt naar voren dat verzoeker zich op 14, 16, 18 en 21 februari 2022 heeft ziekgemeld zonder een briefje vanuit de medische dienst. Volgens de directeur voldoet verzoeker niet aan de gemaakte afspraken, de gestelde doelen op het gebied van arbeid en/of de gestelde kwaliteit en hoeveelheden. Verzoeker meldt zich herhaaldelijk onterecht ziek en is derhalve uitgesloten voor de arbeid door het hoofd of plaatsvervangend hoofd arbeid, aldus de directeur. Uit de nadere toelichting van de directeur komt naar voren dat de bestreden beslissing is genomen op grond van artikel 47 van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) van 1 mei 2021, waaruit volgens de directeur volgt dat een gedetineerde tijdelijk of structureel kan worden uitgesloten van de arbeid, indien zijn gedrag of inzet daartoe aanleiding geeft. De directeur heeft de beslissing niet op schrift is gesteld.

De voorzitter overweegt voorlopig als volgt. Verzoeker wordt feitelijk uitgesloten van deelname aan activiteiten, in dit geval arbeid. Op grond van de artikelen 23, eerste lid, en 24, eerste lid, dan wel 50, eerste lid, en 51, eerste lid, van de Pbw worden aan de directeur bevoegdheden toegekend om de bewegingsvrijheid van een gedetineerde in te perken. Het is de voorzitter niet duidelijk of deze uitsluiting van de arbeid als straf of als maatregel is bedoeld. Dergelijke beslissingen dienen aan bepaalde formele vereisten te voldoen. Naar het voorlopig oordeel van de voorzitter is niet gebleken dat de directeur daaraan heeft voldaan. Gelet daarop is de bestreden beslissing naar het voorlopig oordeel van de voorzitter in strijd met de wet genomen. Het verzoek zal daarom worden toegewezen en de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing met onmiddellijke ingang worden geschorst, tot het moment waarop de beklagcommissie op het onderliggende beklag heeft beslist.

 

3. De uitspraak

De voorzitter wijst het verzoek toe en schorst de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing met onmiddellijke ingang tot het moment waarop de beklagcommissie op het onderliggende beklag heeft beslist.

Deze uitspraak is op 16 maart 2022 gegeven door mr. A.M.G. Smit, voorzitter, bijgestaan door mr. Y.P. Schleijpen, secretaris.

secretaris        voorzitter

Naar boven