Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-20/6388/GA, 11 mei 2022, beroep
Uitspraakdatum:11-05-2022

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Voeding  v

Nummer R-20/6388/GA

Betreft [klager]

Datum 11 mei 2022

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van de directeur van het Detentiecentrum (DC) Rotterdam (hierna: de directeur)

1. De procedure

[klager] (hierna: klager) heeft beklag ingesteld tegen het feit dat aan hem enkel halal vleesbeleg wordt verstrekt.

De beklagcommissie bij het DC Rotterdam heeft op 5 maart 2020 het beklag gegrond verklaard en zal, na de directeur te hebben gehoord, bepalen of enige tegemoetkoming geboden is
(DT-2020-00004). De uitspraak van de beklagcommissie is bijgevoegd.

De directeur heeft tegen deze uitspraak beroep ingesteld.

De beroepscommissie heeft de directeur en klager in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

2. De standpunten in beroep

Standpunt van de directeur

Eind 2019 was het gedurende een periode niet mogelijk om vleesbeleg te leveren nu er sprake was van een landelijke besmetting met de listeriabacterie. Ter vervanging hebben de gedetineerden in deze periode extra pindakaas en smeerkaas ontvangen. Het feit dat er geen vleesbeleg kon worden geleverd heeft geleid tot een grote hoeveelheid klachten van de gedetineerden.

Na verloop van tijd was de leverancier in staat om halal vleesbeleg te leveren. Er kon echter nog geen regulier vleesbeleg worden geleverd. Om tegemoet te komen aan de klachten van de gedetineerden omtrent het ontbreken van het vleesbeleg, is besloten om aan alle gedetineerden halal vleesbeleg aan te bieden. Dit besluit is dan ook niet gerelateerd aan de levensovertuiging van gedetineerden. Gedetineerden konden ook kiezen voor extra pindakaas en smeerkaas in plaats van het halal vleesbeleg. Klager had dan ook wel degelijk de optie om beleg te kiezen dat past bij zijn levensovertuiging.

De directeur kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het feit dat de leverancier in verband met de besmetting gedurende een periode geen vleesbeleg en op een gegeven moment alleen halal vleesbeleg heeft kunnen leveren. De directeur heeft voldaan aan zijn zorgplicht nu er voldoende voeding is verstrekt aan de gedetineerden en klager de optie had niet-halal beleg te ontvangen.

Standpunt van klager

Klager heeft zijn standpunt in beroep niet (nader) toegelicht.

3. De beoordeling

In artikel 44, derde lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) staat dat de directeur zorg draagt dat bij de verstrekking van voeding zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de godsdienst of levensovertuiging van de gedetineerden. Klager beklaagt zich erover dat hem halal vleesbeleg wordt verstrekt, terwijl hij geen moslim is en halalvoeding zich niet verhoudt tot zijn geloofs- of levensovertuiging. De beroepscommissie is, gelet op artikel 44, derde lid, van de Pbw en haar eerdere jurisprudentie (onder meer RSJ 15 december 2008, 08/1681/GA), van oordeel dat de directeur er zonder meer zorg voor dient te dragen dat gedetineerden niet-halal voeding verstrekt kunnen krijgen.

De directeur stelt dat het gedurende een periode niet mogelijk was om vleesbeleg te leveren nu er sprake was van een landelijke besmetting met de listeriabacterie. Om tegemoet te komen aan de klachten van de gedetineerden omtrent het ontbreken van het vleesbeleg, is aan alle gedetineerden halal vleesbeleg aangeboden. Gedetineerden konden echter ook kiezen voor extra pindakaas en smeerkaas in plaats van het halal vleesbeleg. Hiermee is voldoende aannemelijk geworden dat de directeur aan zijn zorgplicht heeft voldaan.

Gelet op het voorgaande zal de beroepscommissie het beroep gegrond verklaren, de uitspraak van de beklagcommissie vernietigen en het beklag alsnog ongegrond verklaren.

4. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog ongegrond.

Deze uitspraak is op 11 mei 2022 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. A. van Holten, voorzitter, mr. A. Jongsma en mr. J.B. Oreel, leden, bijgestaan door mr. L.E.M. Meekenkamp, secretaris.

 

secretaris                                                   voorzitter

Naar boven