Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-20/7910/GA, 16 juni 2022, beroep
Uitspraakdatum:16-06-2022

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Voeding  v

 

Nummer          R-20/7910/GA

    

           

Betreft klager

Datum 16 juni 2022

 

 

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van de directeur van het Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) Scheveningen (hierna: de directeur)

 

1. De procedure

klager (hierna: klager) heeft beklag ingesteld tegen het niet mogen ontbijten op zijn cel.

De beklagcommissie bij het PPC Scheveningen heeft op 13 augustus 2020 het beklag gegrond verklaard en daarbij aan klager een tegemoetkoming toegekend van €25,- (SC 2020/164). De uitspraak van de beklagcommissie is bijgevoegd.

De directeur heeft tegen deze uitspraak beroep ingesteld.

De beroepscommissie heeft de directeur en klager in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

 

2. De standpunten in beroep

Standpunt van de directeur

Klager heeft het recht in zijn kamer het eten en drinken dat hij in overeenstemming met artikel 44, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) krijgt, te nuttigen. Het groepsontbijt staat hier los van en is extra. Het groepsontbijt is primair een therapeutisch instrument – net zoals arbeid in het PPC dat ook is – onder meer bedoeld om gedetineerden te motiveren meer uit hun isolement te komen. Net zoals voor deelname aan de arbeid beloning bestaat uit arbeidsloon, is de beloning voor deelname aan het groepsontbijt het nuttigen van het groepsontbijt.

De beklagcommissie suggereert in haar beslissing dat de directeur gedetineerden verplicht aan het groepsontbijt deel te nemen. Dat is niet het geval. Gedetineerden zijn vrij om deel te nemen aan het groepsontbijt. De activiteit vindt plaats in de recreatiezaal van de afdeling. Indien een gedetineerde niet aan de groepsactiviteit wil deelnemen, kan hij op zijn cel het ontbijt nuttigen dat hij iedere dag op zijn cel krijgt en waarmee de directeur voor wat betreft de verstrekking van voeding aan gedetineerden voldoet aan artikel 44, eerste lid, van de Pbw. De gedetineerden krijgen drie maaltijden per dag. Ook wanneer zij weigeren om deel te nemen aan het groepsontbijt.

 

Standpunt van klager

Klager heeft zijn standpunt in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling

Uit de inlichtingen van de directeur volgt dat het in het PPC aangeboden groepsontbijt extra is bovenop de drie maaltijden die de gedetineerden dagelijks krijgen aangeboden. Het is een extra maaltijd die wordt verschaft als gedetineerden aan de voorwaarden voldoen, namelijk dat het in de recreatiezaal samen met andere gedetineerden wordt gegeten. Het is niet verplicht voor gedetineerden om hieraan mee te doen. Ook gedetineerden die geen groepsontbijt willen, krijgen hun drie maaltijden per dag. Klager mag dus wel op zijn eigen cel ontbijten. Gelet op het voorgaande zal de beroepscommissie het beroep gegrond verklaren, de uitspraak van de beklagcommissie vernietigen en het beklag alsnog ongegrond verklaren.

 

4. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog ongegrond.

 

 

Deze uitspraak is op 16 juni 2022 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. A. van Holten, voorzitter, mr. A. Jongsma en mr. J.B. Oreel, leden, bijgestaan door

mr. L.E.M. Meekenkamp, secretaris.

 

 

 

secretaris        voorzitter

Naar boven