Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 22/26219/SGA, 4 maart 2022, schorsing
Uitspraakdatum:04-03-2022

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

Nummer           22/26219/SGA

Betreft               [Verzoeker]

Datum               4 maart 2022

 

Uitspraak van de voorzitter van de beroepscommissie van de RSJ op het verzoek van [Verzoeker] (hierna: verzoeker)

 

1. De procedure

Verzoeker vraagt om schorsing van de (verdere) tenuitvoerlegging van de vaccinatieplicht voor bezoekers in het kader van bezoek zonder toezicht.

De voorzitter heeft kennisgenomen van de reactie van de directeur van de locatie Roermond (hierna: de directeur) op het schorsingsverzoek en van het klaagschrift (beklagkenmerk nog onbekend).

 

2. De beoordeling

De voorzitter stelt voorop dat bij een verzoek om schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing van de directeur slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling. De zaak kan dus niet ten gronde worden onderzocht. De voorzitter beoordeelt alleen of de beslissing waartegen beklag is ingesteld in strijd is met een wettelijk voorschrift of dat deze zodanig onredelijk of onbillijk is dat er een spoedeisend belang is om op dit moment de (verdere) tenuitvoerlegging van die beslissing te schorsen. Uit de inlichtingen van de directeur komt naar voren dat verzoeker schorsing vraagt van de (verdere) tenuitvoerlegging van een voor alle in de inrichting verblijvende gedetineerden geldende algemene regel, inhoudende dat de bezoeker van het bezoek zonder toezicht zowel volledig gevaccineerd moet zijn – of minder dan acht weken geleden is hersteld van het coronavirus – en bovendien een negatieve testuitslag kan overhandigen. Tegen een algemene regel staat geen beklag open, tenzij er sprake is van strijd met hogere wet- of regelgeving. Naar het voorlopig oordeel van de voorzitter is dat het geval.

De voorzitter constateert – voorlopig oordelend – dat voornoemde regel niet voortvloeit uit wet- of regelgeving, maar dat sprake is van beleid opgesteld door de directeur ten aanzien van alle in de inrichting verblijvende justitiabelen. De voorzitter constateert bovendien dat deze beleidsregel niet overeenkomt met het landelijke coronabeleid en ook niet met het huidige beleid van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). In de brief van de Minister voor Rechtsbescherming aan de Tweede Kamer van 28 februari 2022 (kenmerk 3865688) volgt namelijk dat het huidige beleid van de DJI per 28 februari 2022 inhoudt dat voor bezoek zonder toezicht de bezoeker moet voldoen aan één van de volgende voorwaarden:

-    minder dan 8 weken geleden een corona-infectie doorgemaakt of,

-    minder dan 8 meer dan 1 week geleden een boostervaccinatie ontvangen, of,

-    een bewijs van een negatieve PCR-test van maximaal 48 uur oud of een antigeensneltest van maximaal 24 uur oud.

Naar het voorlopig oordeel van de voorzitter heeft de directeur onvoldoende toereikend gemotiveerd waarom hij ten nadele van de in de inrichting verblijvende gedetineerden afwijkt van het landelijke coronabeleid en het huidige beleid van de DJI. Gelet op het voorgaande zal de voorzitter het verzoek toewijzen en beslissen dat bij de beoordeling van het bezoek zonder toezicht de door de directeur ingestelde regel geen toepassing vindt.

 

3. De uitspraak

De voorzitter wijst het verzoek toe en beslist dat bij de beoordeling van het bezoek zonder toezicht de door de directeur ingestelde regel geen toepassing vindt.

Deze uitspraak is op 4 maart 2022 gegeven door mr. A.M.G. Smit, voorzitter, bijgestaan door mr. B.M.L. Commelter, secretaris.

secretaris        voorzitter

Naar boven