Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/2825/GM, 17 maart 2008, beroep
Uitspraakdatum:17-03-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 07/2825/GM

betreft: [klager] datum: 17 maart 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 30 van de Penitentiaire maatregel (Pm) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen medisch handelen door of namens de inrichtingsarts verbonden aan de locatie De Geerhorst te Sittard,

alsmede van de overige stukken, waaronder het verslag van 8 oktober 2007 van de bemiddeling door de medisch adviseur bij het ministerie van Justitie.

Ter zitting van de beroepscommissie van 31 januari 2008, gehouden in de p.i. Rijnmond te Krimpen aan den IJssel, is de inrichtingsarts van de locatie De Geerhorst [...] gehoord. Klager is naar de zitting vervoerd, maar dit is niet tijdig kenbaar
gemaakt
aan de beroepscommissie, en op een later tijdstip alsnog ter zitting verschenen en gehoord.

Klagers raadsman mr. L.E.M. Hendriks heeft telefonisch meegedeeld dat hij niet ter zitting zal verschijnen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beroep
De klacht, zoals neergelegd in het verzoek om bemiddeling aan de medisch adviseur van 29 maart 2007, voorzover in beroep van belang, houdt in dat klager verkeerde medicatie is voorgeschreven, niet doorverwezen is naar de neuroloog en ten onrechte
arbeidsgeschikt is bevonden.

2. De standpunten van de inrichtingsarts en klager
Door klager is de klacht als volgt toegelicht. Klager is verkeerde medicatie voorgeschreven. Het was niet dezelfde medicatie als die de orthopeed had voorgeschreven. Het is niet juist dat hij bij binnenkomst in de inrichting geen medicatie gebruikte.
Klager bepaalde voorheen zelf of hij Tramadol innam, maar Tramadol werd niet voorgeschreven omdat het volgens de medische dienst niet hielp en een veel te hoge dosering was. Salbutamol kan nooit overgedoseerd worden. Klager gebruikt dit al 28 jaar op
voorschrift van zijn longarts. Hij heeft deze arts al tien jaar niet meer, maar hij gebruikt nog steeds Salbutamol. Salbutamol is nooit stopgezet, maar klager krijgt een te lage dosis. Viermaal daags is prima, maar dat is fout gegaan in De Geerhorst.
De
capsules zijn inmiddels anders gedoseerd. Klager zou nu graag driemaal daags Salbutamol willen. Voorts heeft klager artrose aan een knie en is besloten om hem niet te opereren. Klager begrijpt dit wel, gelet op zijn strafrestant. De knie speelt geen
rol
in de klacht jegens de inrichtingsarts van De Geerhorst. Het gaat klager erom dat de inrichtingsarts klager niet heeft doorverwezen naar de neuroloog. De inrichtingsarts was van mening dat klager te lui was om te werken. Terwijl hij in De Geerhorst
verbleef, is hij nooit gezien door de neuroloog. De klachten zijn pas in de inrichting begonnen. Klager heeft letsel gehad aan zijn linkerarm. Het kan zijn dat klager in januari 2007 last had van dubbelzien, maar hij is pas in december 2007 voor het
eerst door een neuroloog onderzocht. In december 2006 is in het ziekenhuis een ECG-scan gemaakt. Misschien dat daar toen ook een neuroloog bij is gehaald. Klager heeft deze klachten pas sinds 2006. Op de vraag van de voorzitter wat voor werkzaamheden
klager diende te verrichten, heeft klager geantwoord dat het daar niet om ging. Ook lichte werkzaamheden kon hij niet verrichten. Als hij de gehele nacht niet had geslapen en daarna zittende werkzaamheden moest verrichten, gaf dat klachten. Hij had
vlak
daarvoor meerdere ribben gekneusd. Klager had pijn en kon niet slapen. Dit heeft niet met de neurologische klachten te maken. Het gaat om het totaalbeeld. Klager heeft met de inrichtingsarts gesproken over roken. Hij rookt al 45 jaar en dat gaat goed
samen met Salbutamol. Als de inrichtingsarts klager had doorverwezen naar de neuroloog zou hij geen herseninfarct hebben gehad. Klager is van mening dat hij onvoldoende aandacht heeft gekregen.

De inrichtingsarts heeft het volgende standpunt ingenomen.
In verband met knieklachten heeft klager verschillende pijnstillers gebruikt. Klager gebruikte niet continu pijnstillers. De ene keer werd het ene middel beter geapprecieerd en de andere keer het andere middel. Er zijn geen verkeerde pijnstillers
voorgeschreven. Salbutamol is in een beperkte hoeveelheid verstrekt om overmatig gebruik tegen te gaan, dat bijvoorbeeld hartkloppingen kan veroorzaken. Klager is ruim twee maanden arbeidsongeschikt geweest en heeft toen pijnstillers gebruikt en
fysiotherapie gekregen om meer spierkracht te krijgen. Hij had echter te weinig inzet. Hem is informatie verstrekt dat het van belang was om meer te trainen, omdat dit zijn knie stabieler zou maken. Klager kon nog trappen lopen. Na twee maanden is hij
opnieuw beoordeeld en geschikt bevonden voor werkzaamheden, waarbij hij niet te zwaar hoefde te tillen. Klager is niet verwezen naar de orthopeed in verband met een te gering strafrestant. Klager is niet fit en rookt veel te veel. Voor visusklachten en
collapsneiging heeft verwijzing naar neuroloog en cardioloog plaatsgevonden. Hij is naar de opticien verwezen. Klager heeft al tientallen jaren last van zijn luchtwegen. Hij is onder begeleiding van een COPD-longverpleegkundige in Maastricht. De
medisch
adviseur heeft excuses aangeboden voor de lange duur van de bemiddeling. Klager is recent in het AZM onderzocht op de afdeling neurologie maar de inrichtingsarts heeft de resultaten van dit onderzoek niet van klager of zijn raadsman ontvangen.

3. De beoordeling
De beroepscommissie overweegt dat Tramadol geen onderhoudsmedicatie betreft en er geen indicatie was om Tramadol aan klager voor te schrijven. Anders dan klager wenst, klager wenst vrijelijk de medicatie in te nemen, dient deze met een strikt
voorschrift ingenomen te worden. Salbutomol is klager in een beperkte hoeveelheid verstrekt om overmatig gebruik tegen te gaan dat bijvoorbeeld hartkloppingen kan veroorzaken en in overleg met de apotheker gecombineerd met andere medicatie.
De beroepscommissie overweegt, gelet op de stukken en met name de medische gegevens, dat niet is gebleken dat klager onjuiste medicatie is voorgeschreven.
Uit klagers medische gegevens blijkt dat hij vóór kerst 2006 is gezien door een neuroloog. Niet is gebleken dat klager is afgehouden van onderzoek door een neuroloog.
Uit de stukken, de medische gegevens en de toelichting van de inrichtingsarts acht de beroepscommissie aannemelijk geworden, hoewel dit door klager wordt betwist, dat klager terecht geschikt is bevonden voor werkzaamheden waarbij hij niet te zwaar
hoefde te tillen.
De beroepscommissie is, het voorgaande in samenhang en onderling verband bezien, van oordeel dat het handelen door en namens de inrichtingsarts niet in strijd is met de in artikel 28 Pm neergelegde norm. Het beroep zal derhalve ongegrond worden
verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. Chr.M. Aarts, voorzitter, drs. M.F. van Brederode-Zwart en C.J. Ruissen, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 17 maart 2008

secretaris voorzitter

Naar boven