Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/3118/GM, 17 maart 2008, beroep
Uitspraakdatum:17-03-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 07/3118/GM

betreft: [klager] datum: 17 maart 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 30 van de Penitentiaire maatregel (Pm) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen medisch handelen door of namens de inrichtingsarts verbonden aan de locatie Roermond,

alsmede van de overige stukken, waaronder het verslag van 14 november 2007 van de bemiddeling door de medisch adviseur bij het ministerie van Justitie.

Ter zitting van de beroepscommissie van 31 januari 2008, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Rijnmond te Krimpen aan den IJssel, zijn gehoord klager en zijn raadsman mr. F.J. Notermans.

De inrichtingsarts verbonden aan de locatie Roermond heeft schriftelijk gereageerd op klagers beroep en is niet ter zitting verschenen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beroep
De klacht, zoals neergelegd in het verzoek om bemiddeling aan de medisch adviseur van 23 oktober 2007, houdt in dat klager ten onrechte arbeidsgeschikt is verklaard en hem geen speciale matras is voorgeschreven.

2. De standpunten van klager en de inrichtingsarts
Door en namens klager is het volgende aangevoerd.
Klager heeft, als hij niet gedetineerd is, een WAO-uitkering en is tot herkeuring eigenlijk ongeschikt voor werken. Hij wil wel werken, maar stelt dat hij in verband met zijn rugklachten, die hij sinds twaalfjarige leeftijd ondervindt, het aangeboden
werk niet kan verrichten. Hem is tweemaal ten onrechte rapport aangezegd in verband met werkweigering. Klagers rugklachten zijn door de inrichtingsarts onvoldoende onderkend. Klager heeft daags na het onderzoek op 23 oktober 2007 om een andere arts
gevraagd. Hij is overgeplaatst vanuit Vught, waar hij arbeidsongeschikt was verklaard, naar Roermond, waar hij dadelijk arbeidsgeschikt is verklaard. Het werk, dat hij moest verrichten, is niet aangepast aan zijn rugklachten. Er is geen aangepaste
stoel. De machine, waaraan hij werkt, moet met één been bediend worden en door de werkhouding aan de machine neemt klager vaak een voor zijn rug verkeerde en belastende houding aan. Door de toezichthouder/werkmeester wordt hem onvoldoende gelegenheid
geboden tot beweging en onderbreking van de machine. Voorts wordt hem opgedragen om voldoende productie te draaien. Het gaat om rugbelastend metaalwerk. De inrichtingsarts heeft hem gezegd dat klager een zware tijd tegemoet zou gaan en het zou afleggen
als hij zijn klacht zou doorzetten. Klager voelde die bejegening als een bedreiging en heeft geen enkel vertrouwen in de arts. Klager gebruikt naast medicatie als Ibuprofen driemaal daags Diazepam 60 mg en Methadon 35 mg. Met die hoeveelheid medicatie
is het niet verantwoord om achter een machine te werken. Klager is tweemaal bij de inrichtingsarts geweest. Van tevoren is hem niet gevraagd of hij bezwaar had tegen de aanwezigheid van een stagiaire. De arts besteedde meer tijd aan uitleg aan de
stagiaire dan aan onderzoek van klager. Eénmaal buigen was voldoende voor de vaststelling dat hij geen hernia had en geschikt was om te werken.

De inrichtingsarts heeft het volgende standpunt ingenomen.
De inrichtingsarts heeft klager voor het eerst en voor het laatst gezien op het spreekuur van 22 oktober 2007. Klager vroeg toen om een herniamatras. Het door de inrichtingsarts verrichte rugonderzoek is bijgewoond door de verpleegkundige en een
co-assistent, die die dag het spreekuur bijwoonde. Klager heeft tijdens het onderzoek niet te kennen gegeven dat hij bezwaar had tegen de aanwezigheid van de co-assistent. Tijdens het orthopedisch en neurologisch onderzoek van de rug heeft de
inrichtingsarts een toelichting gegeven over wat onderzocht werd en de reden daarvoor. Klager is zeker serieus genomen. Toen de vraag om een herniamatras niet gehonoreerd werd is klager zich gaan beklagen. De toelichting over het rugprobleem is door
klager niet serieus genomen. Ook het behandeladvies is genegeerd. Aangezien klager de inrichtingsarts niet meer wilde zien en om een andere arts heeft verzocht, was er ook geen mogelijkheid voor revisie of hernieuwde toelichting. In een later overleg
met de fysiotherapeut bleek dat de fysiotherapeut dezelfde inzichten over klagers rugbezwaren heeft vertolkt. Klagers klachten zijn serieus genomen. Er was geen sprake van een actuele rughernia. Er was geen bezwaar tegen een andere matras, maar klager
diende dit zelf te regelen. Er was geen medische indicatie voor een herniamatras. Bezwaar tegen aanwezigheid van co-assistent is niet kenbaar gemaakt.

3. De beoordeling
De beroepscommissie overweegt dat klager op 22 oktober 2007 is onderzocht door de inrichtingsarts in verband met rugklachten. Klager heeft bij dit onderzoek geen bezwaar gemaakt tegen de aanwezigheid van een co-assistent. Klager is door de
inrichtingsarts arbeidsgeschikt bevonden en geen indicatie werd gezien voor het voorschrijven van een zogenaamde herniamatras. Klager is vervolgens doch zonder enige instigatie van de medische dienst op de afdeling een tweede matras verstrekt. De
fysiotherapeut heeft klager op 24 oktober 2007 onderzocht en hem beweging en oefeningen geadviseerd. Uit de toelichting van de inrichtingsarts en de bij de stukken gevoegde medische gegevens is niet aannemelijk geworden dat klagers klachten niet
serieus
zouden zijn genomen en dat onvoldoende onderzoek zou zijn verricht. De beroepscommissie is van oordeel dat gelet op het bovenstaande het handelen van de inrichtingsarts niet kan worden aangemerkt als in strijd met de in artikel 28 Pm neergelegde norm.
Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. Chr.M. Aarts, voorzitter, drs. M.F. van Brederode-Zwart en C.J. Ruissen, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 17 maart 2008

secretaris voorzitter

Naar boven