Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-20/6903/GA, 23 mei 2022, beroep
Uitspraakdatum:23-05-2022

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer R-20/6903/GA

Betreft [klager]

Datum 23 mei 2022

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van de directeur van de Penitentiaire Inrichting (PI) Ter Apel (hierna: de directeur)

1. De procedure

[klager] (hierna: klager) heeft beklag ingesteld tegen het feit dat hij vijf keer een sprekersbriefje voor de medische dienst heeft ingediend, maar niet is opgeroepen.

De beklagrechter bij de PI Ter Apel heeft op 11 mei 2020 het beklag gegrond verklaard en daarbij aan klager een tegemoetkoming toegekend van €5,- (TA 2020-000064). De uitspraak van de beklagrechter is bijgevoegd.

De directeur heeft tegen deze uitspraak beroep ingesteld.

De beroepscommissie heeft de directeur en klager in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

2. De standpunten in beroep

Standpunt van de directeur

De beklagcommissie had aan de directeur om een nadere inhoudelijke reactie dienen te vragen om daadwerkelijk te kunnen vaststellen of klager een vijftal sprekersbriefjes had ingediend en hier al dan niet gehoor aan is gegeven door de medische dienst. Er is wel degelijk sprake van een medische klacht, nu klager daadwerkelijk is gezien door de medische dienst en ook adviezen ten behoeve van zijn klachten van de medische dienst heeft gekregen, zo blijkt ook uit het verslag van de maandcommissaris. Gezien dit standpunt is in eerste instantie dan ook geen inhoudelijke reactie gegeven.

Klager noemt in zijn klacht geenszins data waarop hij een sprekersbriefje zou hebben ingediend of namen bij wie hij de sprekersbriefjes zou hebben ingediend. Het is derhalve ondoenlijk om na te gaan of daadwerkelijk sprake is van hetgeen klager stelt. Er is door de beklagcommissie onterecht een zwaarder gewicht toegekend aan klagers standpunt, nu klagers standpunt niet is onderbouwd met concrete informatie. Uit navraag bij de betreffende verpleegkundige van klagers afdeling blijkt dat hij klager meerdere keren heeft gesproken in de periode voorafgaand aan het indienen van de klacht in verband met klagers klachten, namelijk op 6 en 10 februari 2020. De betreffende verpleegkundige gaf aan dat deze gesprekken niet prettig zijn verlopen. Klager was boos en liet de verpleegkundige regelmatig niet uitpraten. Desondanks is er wel degelijk aandacht geweest voor klager vanuit de medische dienst in verband met zijn klacht.

Standpunt van klager

Klager heeft zijn standpunt in beroep niet (nader) toegelicht.

3. De beoordeling

Voor zover namens de directeur wordt geklaagd over de procedure bij de beklagcommissie, gaat de beroepscommissie hieraan voorbij, nu het beklag in beroep opnieuw ten gronde wordt beoordeeld.

Op grond van artikel 42 van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) dient de directeur voldoende zorg te dragen voor de beschikbaarheid van medische zorg. Naar het oordeel van de beroepscommissie is onvoldoende aannemelijk geworden dat klager een vijftal sprekersbriefjes heeft ingediend, maar niet is opgeroepen. De beroepscommissie overweegt hierbij dat niet geconcretiseerd is wanneer deze briefjes zouden zijn ingediend. Daarnaast heeft de directeur in beroep aangevoerd dat de verpleegkundige van klagers afdeling hem meerdere keren heeft gesproken in verband met zijn klachten in de periode voorafgaand aan het indienen van de onderhavige klacht. Gelet op vorenstaande is de beroepscommissie van oordeel dat niet aannemelijk is geworden dat sprake is geweest van een schending van de zorgplicht ex artikel 42 van de Pbw door de directeur jegens klager. Het beroep zal derhalve gegrond worden verklaard, de uitspraak van de beklagrechter zal worden vernietigd en het beklag zal alsnog ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en verklaart het beklag alsnog ongegrond.

Deze uitspraak is op 23 mei 2022 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. A. van Holten, voorzitter, mr. A. Jongsma en mr. J.B. Oreel, leden, bijgestaan door mr. L.E.M. Meekenkamp, secretaris.

 

secretaris        voorzitter

Naar boven