Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/0150/GB, 14 maart 2008, beroep
Uitspraakdatum:14-03-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 08/150/GB

Betreft: [klager] datum: 14 maart 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. M.G.C. van Riet, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 3 januari 2008 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het verzoek van klager, strekkende tot overplaatsing naar de gevangenis Lelystad, afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 2 november 2005 gedetineerd. Hij verbleef laatstelijk in de gevangenis voor psychologisch onvolwassenen Nieuw Vosseveld (jovo-gevangenis) te Vught. Op 5 februari 2008 is hij overgeplaatst naar de gevangenis Lelystad, waar een regime
van
algehele gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Door en namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Het beroep moet gegrond worden verklaard omdat de bestreden beslissing niet nader is gemotiveerd. De indicatiestelling is onvoldoende en er is ook geen selectieadvies overgelegd aan klager. Niet is gebleken dat de selectiefunctionaris bij zijn
beslissing klagers persoonlijke omstandigheden heeft gewogen. Vanuit de inrichting wordt het overplaatsingsverzoek breed ondersteund. Het advies was dan ook positief. Aan de inrichtingspsycholoog is verzocht de selectiefunctionaris te adviseren zijn
beslissing te herzien. Het beroep dient daarom gegrond te worden verklaard en aan klager moet een tegemoetkoming worden toegekend.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager heeft om overplaatsing verzocht vanuit de jovo-gevangenis naar de gevangenis Lelystad. Omdat noch uit het verzoek, noch uit het inrichtingsadvies bleek van zwaarwegende gronden om klager uit de jovo-gevangenis weg te plaatsen, is het verzoek
afgewezen. Na overleg met de directeur van de jovo-gevangenis is besloten klager alsnog over te plaatsen naar de gevangenis Lelystad. Nu het verzoek is gehonoreerd, dient het beroep ongegrond te worden verklaard.

4. De beoordeling
De selectiefunctionaris heeft – na overleg met de directeur van de
jovo-gevangenis – besloten klager alsnog over te plaatsen naar de gevangenis Lelystad. Klager had oorspronkelijk verzocht om naar die inrichting te worden overgeplaatst. Daarmee is het belang aan het beroep komen te ontvallen. De afwijzing van het
verzoek is gebaseerd op het feit dat klager nog aan de jovo-criteria voldoet. Nu niet wordt opgekomen tegen de plaatsing in die inrichting, moet de tegen die motivering gerichte klacht falen. Er is derhalve geen grond voor toekenning van de in beroep
verzochte tegemoetkoming.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 14 maart 2008.

secretaris voorzitter

Naar boven