Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/0371/GV, 10 maart 2008, beroep
Uitspraakdatum:10-03-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 08/371/GV

betreft: [klager] datum: 10 maart 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. A.A. Nunnikhoven, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 7 februari 2008 genomen beslissing van de Staatssecretaris van Justitie (de Staatssecretaris),

alsmede van de onderliggende stukken.

De beroepscommissie heeft de Staatssecretaris in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman om zijn beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Staatssecretaris heeft klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van incidenteel verlof cq strafonderbreking afgewezen.

2. De standpunten
Namens klager is in beroep verwezen naar de gronden zoals in het verzoek aangevoerd. Klager verzoekt de inrichting tijdelijk te mogen verlaten teneinde het huwelijk van zijn zus bij te wonen.

Namens de Staatssecretaris is de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klagers aanwezigheid bij het huwelijk is niet noodzakelijk, zodat hij niet in aanmerking komt voor strafonderbreking.

De directeur van de gevangenis/ISD Nieuw Vosseveld te Vught heeft negatief geadviseerd ten aanzien van de aanvraag omdat hem TBS is opgelegd.

3. De beoordeling
Klager heeft een gevangenisstraf van twee jaar en tien maanden ondergaan. Thans zit hij als TBS-passant in afwachting van plaatsing in een TBS-inrichting in de gevangenis/ISD Nieuw Vosseveld.

Krachtens artikel 21 van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting van 24 december 1998, nr. 733726/98/DJI (hierna: de Regeling), kan incidenteel verlof worden verleend voor het bijwonen van gebeurtenissen in de persoonlijke sfeer van de
gedetineerde, waarbij zijn aanwezigheid noodzakelijk is. In de artikelen 22 tot en met 31 van de Regeling staan de situaties beschreven waarbij incidenteel verlof verleend kan worden. Het bijwonen van een huwelijk staat hierbij niet vermeld. Evenmin is
sprake is van zodanig bijzondere omstandigheden in de persoonlijke sfeer van klager, dat hem strafonderbreking verleend zou moeten worden. Derhalve kan de beslissing van de Staatssecretaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet
als
onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. M. Boone en mr. J.M.M. van Woensel, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 10 maart 2008.

secretaris voorzitter

Naar boven