Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/0393/SGA, 19 februari 2008, schorsing
Uitspraakdatum:19-02-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 08/393/SGA

Betreft: [klager] datum: 19 februari 2008

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift, tevens klaagschrift van

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de locatie Zoetermeer.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van voornoemde locatie d.d. 13 februari 2008, inhoudende - zo verstaat de voorzitter - de oplegging van
een ordemaatregel van plaatsing in afzondering met cameratoezicht voor de duur van dertien dagen, ingaande op 13 februari 2008 te 14.30 uur en eindigende op 27 februari 2008 te 14.30 uur. Aan deze beslissing ligt ten grondslag het feit dat verzoeker in
een brief aan een medegedetineerde bedreigende uitspraken heeft gedaan richting personeel tengevolge waarvan verzoeker de orde, rust en veiligheid in de inrichting ernstig in gevaar heeft gebracht. Verzoeker is uit voorzorg, gezien zijn psychische
problemen in het verleden, onder cameratoezicht geplaatst.

De voorzitter heeft kennisgenomen van de schriftelijke inlichtingen van de directeur d.d. 19 februari 2008. De secretaris van de beklagcommissie bij voormelde locatie heeft aangegeven het
via tussenkomst van de Raad daar ontvangen verzoekschrift annex klaagschrift als klacht te zullen inschrijven.

1. De standpunten van verzoeker en van de directeur
Verzoeker heeft aangevoerd dat hij in verband met zijn gezondheid niet geschikt is om in een afzonderingscel te verblijven.

De directeur heeft onder meer het volgende naar voren gebracht. Op 13 februari 2008 heeft personeel een aan een medegedetineerde gerichte brief van verzoeker onderschept. In een gesprek met het afdelingshoofd heeft verzoeker aangegeven volledig achter
de inhoud te staan. In deze brief staat naast beledigende woorden richting het personeel ook een ernstige bedreiging, inhoudende dat verzoeker de gezinnen van het personeel zou gaan vernietigen. Verzoeker heeft hiermee ernstig de orde en de veiligheid
in de inrichting in gevaar gebracht. Gezien zijn psychische problemen in het verleden is verzoeker uit voorzorg een ordemaatregel met cameratoezicht opgelegd. Zowel de medische als de psychologische dienst zien daarvoor geen bezwaren.

2. De beoordeling
De voorzitter stelt voorop dat in het kader van het verzoek om schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing van de directeur slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling en dat de zaak niet ten gronde kan worden onderzocht en
beslist.
Aan de orde is daarom slechts de vraag of de beslissing waartegen beklag is ingediend zodanig onredelijk of onbillijk is dat er een spoedeisend belang is om thans over te gaan tot schorsing van de (verdere) tenuitvoerlegging van die beslissing. Naar
het
oordeel van de voorzitter is dat, in ieder geval tot 26 februari 2008 te 14.30 uur, niet het geval. Het verzoek zal daarom in zoverre worden afgewezen.

Voor zover de ordemaatregel langer duurt dan 26 februari 2008 te 14.30 uur, overweegt de voorzitter dat er termen aanwezig zijn om de tenuitvoerlegging van die ordemaatregel te schorsen. De directeur heeft op de schriftelijke mededeling van die
ordemaatregel aangegeven dat aan verzoeker een ordemaatregel met een duur van dertien dagen is opgelegd. Die periode is op 26 februari 2008 te 14.30 uur verstreken. In de mededeling van de ordemaatregel staat evenwel als einddatum van de ordemaatregel
27 februari 2008 te 14.30 uur. De voorzitter zal, om alle misverstanden te voorkomen, de tenuitvoerlegging van de onderhavige ordemaatregel daarom met ingang van 26 februari 2008 te 14.30 uur schorsen.

3. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek af, voor zover is verzocht om schorsing van de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing van de directeur vóór 26 februari 2008 te 14.30 uur. De voorzitter wijst het verzoek toe voor zover het ziet op de
tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing van de directeur na 26 februari 2008 te 14.30 uur, en schorst vanaf die datum en dat tijdstip de tenuitvoerlegging van voormelde beslissing van de directeur.

Aldus gegeven door mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, in tegenwoordigheid van B.A. Bogaars, secretaris, op 19 februari 2008.

secretaris voorzitter

Naar boven