Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 22/25901/SJA, 16 februari 2022, schorsing
Uitspraakdatum:16-02-2022

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Telefoon  v

 

Nummer          22/25901/SJA            

 

Betreft [verzoeker]

Datum 16 februari 2022

 

Uitspraak van de voorzitter van de beroepscommissie van de RSJ op het verzoek van  [verzoeker], geboren op [geboortedatum] (hierna: verzoeker)

 

1. De procedure

De directeur van de Justitiële Jeugdinrichting (JJI) Teylingereind te Sassenheim (hierna: de directeur) heeft op 10 februari 2022 beslist toezicht uit te oefenen op verzoekers telefoongesprekken.

Verzoekers raadsvrouw, mr. S. Plas, vraagt namens verzoeker om schorsing van de (verdere) tenuitvoerlegging daarvan.

De voorzitter heeft kennisgenomen van de reactie van de directeur op het schorsingsverzoek en van het klaagschrift (TE 2022/028).

 

2. De beoordeling

Op grond van artikel 44, tweede lid, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen kan de directeur bepalen dat op de door of met de jeugdige gevoerde telefoongesprekken toezicht wordt uitgeoefend, indien dit noodzakelijk is om de identiteit van de persoon met wie de jeugdige een gesprek voert vast te stellen dan wel met het oog op:

a.  de handhaving van de orde of de veiligheid in de inrichting;

b.  de voorkoming of de opsporing van strafbare feiten;

c.  de bescherming van slachtoffers van of anderszins betrokkenen bij misdrijven;

d.  de geestelijke of lichamelijke ontwikkeling van de jeugdige;

e.  de uitvoering van het perspectiefplan.

Dit toezicht kan omvatten het beluisteren van een telefoongesprek of het uitluisteren van een opgenomen telefoongesprek. Aan de betrokkene wordt mededeling gedaan van de aard en de reden van het toezicht.

De voorzitter stelt voorop dat bij een verzoek om schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing van de directeur slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling. De zaak kan dus niet ten gronde worden onderzocht. De voorzitter beoordeelt alleen of de beslissing waartegen beklag is ingesteld in strijd is met een wettelijk voorschrift of dat deze zodanig onredelijk of onbillijk is dat er een spoedeisend belang is om op dit moment de (verdere) tenuitvoerlegging van die beslissing te schorsen. Naar het oordeel van de voorzitter is dat niet het geval.

De raadsvrouw stelt, in het kort, dat de beslissing van directeur onvoldoende is onderbouwd. De feitelijke grondslag voor het houden van toezicht op verzoekers telefoongesprekken ontbreekt en van een noodzaak voor het (voortduren van het) toezicht op alle privégesprekken van verzoeker is niet of onvoldoende gebleken, noch van de daarbij vereiste (periodieke) belangenafweging. Daarnaast is de maatregel ook vanwege de onbepaalde duur disproportioneel. Het dient geen ander doel dan leedtoevoeging. Verzoeker wordt gestraft nu hij niet meer vrijuit kan spreken met familie en/of vrienden.

De directeur licht toe dat verzoeker vanuit de RJJI Den Hey-Acker voor een periode van enkele weken ter observatie in de JJI Teylingereind is geplaatst en na het verstrijken van de observatieperiode op 23 februari 2022 weer naar de RJJI Den Hey-Acker zal terugkeren. Volgens informatie vanuit de RJJI Den Hey-Acker zijn er sterke aanwijzingen dat verzoeker via een 06-nummer heeft gesproken met jeugdigen die daar verblijven. Verzoeker wordt verdacht van het plegen van een strafbaar feit binnen een crimineel netwerk, waar een actuele geweldsdreiging van uitgaat. Hij probeert buiten de reguliere en toegestane communicatie¬middelen contact te zoeken met anderen. Dat roept veel vragen op over de inhoud en het doel van deze gesprekken. De toezichtmaatregel is genomen met het oog op de handhaving van de orde of de veiligheid in de inrichting en de voorkoming of de opsporing van strafbare feiten. Bij beslissing van 10 februari 2022 is verzoeker de aard en de reden van het toezicht medegedeeld.

Verzoeker betwist dat hij beschikt over een mobiele telefoon, maar naar het voorlopig oordeel van de voorzitter is, gelet op het voorgaande, voldoende aannemelijk dat hij tegen de (toezicht)regels van de inrichting in een mogelijkheid heeft om telefonisch contact te hebben met personen buiten de JJI Teylingereind. Dit schept, gezien de achtergrond van het delict waarvan hij wordt verdacht, veel onduidelijkheid over mogelijke veiligheidsrisico’s en mogelijk voortgezet crimineel handelen van verzoeker.

De door de directeur genoemde belangen rechtvaardigen naar het voorlopig oordeel van de voorzitter de beslissing om toezicht uit te oefenen op de telefoongesprekken van verzoeker. Vanwege de ingrijpende aard van de beslissing, is het relevant dat het toezicht in elk geval niet langer duurt dan dertien dagen.

Gezien het voorgaande kan de beslissing van de directeur niet op voorhand als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. De voorzitter zal het verzoek daarom afwijzen.

 

3. De uitspraak

De voorzitter wijst het verzoek af.

 

Deze uitspraak is op 16 februari 2022 gegeven door mr. M. Iedema, voorzitter, bijgestaan door mr. M.G. Bikker, secretaris.

secretaris        voorzitter

Naar boven