Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-20/8546/GA, 8 juni 2022, beroep
Uitspraakdatum:08-06-2022

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer R-20/8546/GA

Betreft [klager]

Datum 8 juni 2022

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van [klager] (hierna: klager)

1. De procedure

Klager heeft beklag ingesteld tegen de beslissing van de directeur klagers verzoek om een Xbox 360 en een geluidsinstallatie in te voeren af te wijzen.

De beklagrechter bij de Penitentiaire Inrichting (PI) Alphen te Alphen aan den Rijn heeft op 9 november 2020 klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag (AR-2020-834). De uitspraak van de beklagrechter is bijgevoegd.

Klagers raadsvrouw, mr. I.A. Groenendijk, heeft namens klager beroep ingesteld tegen deze uitspraak.

De beroepscommissie heeft klager, zijn raadsvrouw en de directeur van de PI Alphen (hierna: de directeur) in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

2. De standpunten in beroep

Standpunt van klager

Klager heeft zijn Xbox 360 en geluidsinstallatie onafgebroken in bezit gehad in alle PI’s waar hij sinds zijn detentie heeft verbleven. Dit heeft niet eerder geleid tot discussies of vragen. Gelet op hetzelfde regiem kan het niet zo zijn dat klager in de PI Alphen dergelijke goederen niet op cel mag hebben. Er is sprake van willekeur. Voor het overige persisteert klager bij hetgeen in de beklagprocedure is aangevoerd.

Standpunt van de directeur

Het weigeren van de goederen die klager wil invoeren, betreft geen beslissing jegens klager. Voor iedere gedetineerde geldt dat zij dergelijke goederen niet op cel mogen hebben. Per 1 september 2020 geldt dat de gedetineerden van de PI Alphen geen goederen kunnen invoeren die op de aangescherpte lijst van niet toegestane goederen zijn vermeld. Dit geldt ook voor gedetineerden die uit een andere inrichting afkomstig zijn. Er is derhalve geen sprake van willekeur.

3. De beoordeling

Ontvankelijkheid

De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag, omdat sprake is van een algemene regel waartegen op grond van artikel 60 van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) geen beklag openstaat. In dit geval is echter sprake van een door de directeur jegens klager genomen beslissing. De directeur heeft namelijk op het verzoek van klager om de goederen in te voeren beslist om de invoer van klagers Xbox 360 en geluidsinstallatie te weigeren, onder verwijzing naar de huisregels van de PI Alphen (hierna: de huisregels). Daarom is sprake van een beklagwaardige beslissing en dient klager alsnog te worden ontvangen in zijn beklag (vgl. RSJ 17 april 2020, R-19/3748/GA). De beroepscommissie zal daarom de uitspraak van de beklagrechter vernietigen, klager alsnog ontvankelijk verklaren in zijn beklag en om proceseconomische redenen als enige en hoogste instantie inhoudelijk op het beklag beslissen.

Inhoudelijke beoordeling

Op grond van artikel 45, eerste lid, van de Pbw kan de directeur in de huisregels bepalen dat het bezit van bepaalde soorten voorwerpen binnen de inrichting of een afdeling daarvan verboden is, indien dit noodzakelijk is in het belang van de handhaving van de orde of de veiligheid in de inrichting, dan wel de beperking van de aansprakelijkheid van de directeur voor de voorwerpen. In bijlage 5 bij de huisregels is opgenomen welke spelcomputers toegestaan worden. Hierin wordt expliciet vermeld dat een Xbox 360 niet is toegestaan.

In paragraaf 4.5.1.2. van de huisregels is opgenomen dat “een verzegelde radio en/of een cd-speler zonder dataopslag- en opnamemogelijkheid, dan wel een combinatie daarvan met vaste boxen niet groter dan 40 cm x 40 cm x 40 cm (incl. luidsprekers), waarvan de eventuele zend- en ontvangstmogelijkheid onklaar gemaakt is (niet zijnde de ontvangstmogelijkheid voor radiosignalen)”, is toegestaan. Uit de schriftelijke stukken volgt dat klagers raadsvrouw voorafgaand aan de beklagprocedure hierop is gewezen. Niet is gebleken dat de geluidsinstallatie aan voornoemde eisen voldoet.

Naar het oordeel van de beroepscommissie zijn de bepalingen van de huisregels niet in strijd met hogere wet- en/of regelgeving. Nu de beslissing van de directeur overeenkomstig de huisregels genomen is, kan niet worden gesproken van willekeur. Op grond van het voorgaande heeft de directeur in redelijkheid de invoer van klagers Xbox 360 en de geluidsinstallatie kunnen weigeren. Dat klager in andere PI’s wel de Xbox 360 en de geluidsinstallatie heeft mogen invoeren en op zijn cel mocht hebben, doet hier niets aan af. Klager kan daaraan geen rechten ontlenen. De beroepscommissie zal het beklag daarom ongegrond verklaren.

4. De uitspraak

De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagrechter, verklaart klager alsnog ontvankelijk in zijn beklag, maar verklaart dit beklag ongegrond.

Deze uitspraak is op 8 juni 2022 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. T.B. Trotman, voorzitter, mr. J.B. Oreel en mr. A.M.G. Smit, leden, bijgestaan door mr. B.M.L. Commelter, secretaris.

 

secretaris        voorzitter

Naar boven