Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/3514/GB, 3 maart 2008, beroep
Uitspraakdatum:03-03-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 07/3514/GB

Betreft: [klager] datum: 3 maart 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 13 december 2007 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers bezwaarschrift tegen de afwijzing van zijn verzoek tot overplaatsing naar het huis van bewaring (h.v.b.) De Geerhorst te Sittard ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 3 oktober 2007 gedetineerd. Hij verblijft in het h.v.b. Arnhem.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. Klager heeft aangegeven eventueel in Roermond te willen worden geplaatst, indien er geen plaats is in Maastricht of Sittard. De afstand van Maastricht naar Roermond is nog te overzien. De reistijd
voor het bezoek is dan twee uur in plaats van vijf uur nu. Klager verblijft al enige maanden in Roermond zonder bezoek.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Door klager zijn geen bijzondere omstandigheden aangevoerd om aan zijn verzoek tot overplaatsing naar De Geerhorst in Sittard te voldoen. Bij het onderbrengen van gedetineerden die zijn ingesloten voor het parket Maastricht moet met grote regelmaat
worden uitgeweken naar een locatie buiten de regio. De oorzaak hiervan is de reductie van de celcapaciteit voor preventief gehechten in Zuid-Limburg, als gevolg van de sluiting van de locatie Overmaze in Maastricht. Klager is daarom geplaatst in het
h.v.b. Arnhem. Mocht klager worden veroordeeld en in aanmerking komen voor plaatsing in een gevangenis, dan kan hij zijn voorkeur uitspreken voor een locatie in de regio Limburg.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. Op grond van artikel 24, eerste lid, van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden geschiedt de plaatsing van preventief gehechte gedetineerden bij voorkeur in het arrondissement van vervolging. Klager is ingesloten
voor
het parket Maastricht. Nu vanwege de sluiting van de locatie Overmaze te Maastricht er een gebrek aan celcapaciteit voor preventief gehechten in Zuid-Limburg is ontstaan, zal de selectiefunctionaris rekening moeten houden met een optimale benutting van
de celcapaciteit, waarbij een plaatsing buiten de eigen regio niet kan worden uitgesloten. Door klager is thans onvoldoende aannemelijk gemaakt dat er medische belemmeringen zijn, die het voor zijn bezoek uit Maastricht onmogelijk maken hem in Arnhem
te
bezoeken. Gelet op het vorenstaande kan de op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Het beroep is
derhalve ongegrond.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 3 maart 2008

secretaris voorzitter

Naar boven