Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/0103/GB, 4 maart 2008, beroep
Uitspraakdatum:04-03-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 08/103/GB

Betreft: [klager] datum: 4 maart 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 21 december 2007 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar het huis van bewaring/ISD (h.v.b./ISD) Roermond afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 18 oktober 2007 gedetineerd. Hij verblijft in de locatie De Berg te Arnhem.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Klager was er in eerste instantie van uitgegaan dat hij geplaatst zou worden in het huis van bewaring voor psychologisch onvolwassenen (jovo-h.v.b.) in Vught. Hij heeft inmiddels te horen gekregen dat de jovo-h.v.b.’s niet meer bestaan. Klagers
strafzaak zal vooralsnog voor drie maanden worden aangehouden. Hij kan in Arnhem weinig bezoek ontvangen. De afstand van Venlo, waar zijn vriendin en moeder wonen, naar Arnhem is voor hen te groot om per openbaar vervoer af te leggen. Zij hebben
allebei
geen rijbewijs. Omdat klager wordt vervolgd door de officier van justitie uit Roermond gaat hij er vanuit dat hij, na in eerste aanleg te zijn veroordeeld, geplaatst zal worden in de gevangenis/ISD Roermond. Dit zou, als hij al in Roermond zit,
gemakkelijker zijn te realiseren.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
In Limburg is, door de sluiting van de locatie Overmaze in Maastricht, een gebrek aan capaciteit voor preventief gehechte gedetineerden. Om die reden wordt een groot aantal van de gedetineerden die door de parketten Maastricht en Roermond worden
vervolgd, geplaatst buiten de regio. Dit geldt ook voor klager. Met verzoeken als die van klager wordt zeer terughoudend omgegaan. Uitzonderingen zijn slechts mogelijk in geval van bijzondere omstandigheden. In een dergelijk geval dient het verzoek te
worden onderbouwd met – bijvoorbeeld in het geval van klager – een verklaring van een arts, waaruit kan blijken van de onmogelijkheid voor klagers directe familie om hem te bezoeken in Arnhem. Er is geen dergelijke onderbouwing overgelegd.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. In beginsel worden preventief gehechten geplaatst in een inrichting zo dicht als mogelijk gelegen bij het gerecht waar zij worden vervolgd. Dit beginsel lijdt slechts uitzondering in het geval dat er sprake is van bijzondere omstandigheden dan
wel dat plaatsing in een andere inrichting, gelet op het belang van een goede capaciteitsbenutting van de beschikbare celruimte, aangewezen is. In klagers geval is de optimale benutting van de beschikbare celcapaciteit leidend geweest voor zijn
plaatsing. In het arrondissement Roermond en of Maastricht was kennelijk geen ruimte en toen is ervoor gekozen hem zo dicht als mogelijk bij Roermond, in welk arrondissement hij wordt vervolgd, te plaatsen. Nu bijzondere omstandigheden die een
plaatsing
dichter bij Roermond zouden kunnen rechtvaardigen – bij gebreke van een feitelijke onderbouwing – onvoldoende aannemelijk zijn geworden, moet worden geoordeeld dat de op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris,
bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet onredelijk of onbillijk moet worden geacht.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 4 maart 2008.

secretaris voorzitter

Naar boven