Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/3560/GB, 4 maart 2008, beroep
Uitspraakdatum:04-03-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 07/3560/GB

Betreft: [klager] datum: 4 maart 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 17 december 2007 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar het huis van bewaring/ISD (h.v.b./ISD) Roermond afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 20 november 2007 gedetineerd. Hij verblijft in het h.v.b. De Boschpoort te Breda.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Klagers echtgenote woont samen met hun drie nog jonge zoontjes in Roermond. Zijn echtgenote kan de reiskosten om klager in Breda te bezoeken niet of nauwelijks opbrengen. Daarnaast gaat hun oudste zoontje naar school, zodat zij beperkt is in de tijden
waarop zij op bezoek kan komen. Hierdoor kunnen klagers kinderen hem niet bezoeken. Tenslotte verblijft klagers jongste zoon in het ziekenhuis. Een en ander is voldoende reden om klager over te plaatsen naar het h.v.b./ISD Roermond.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Het verzoek van klager, die is ingesloten voor het arrondissementsparket Roermond, is afgewezen omdat er sinds de sluiting van het h.v.b. van de locatie Overmaze een tekort is aan capaciteit van h.v.b.-cellen in Limburg en er slechts in zeer
uitzonderlijke gevallen kan worden overgegaan tot overplaatsing naar die regio. Hiervoor is dan, naast het eigen verzoek, een onderbouwing vereist van een deskundige, waarbij te denken valt aan de reclassering, een medicus of een gedragsdeskundige. De
selectiefunctionaris heeft in dit geval advies gevraagd aan de Medisch Adviseur van het Ministerie van Justitie. Deze heeft aangegeven dat klagers zoontje inmiddels is ontslagen uit het ziekenhuis en ook niet meer onder behandeling is bij de
kinderarts.
Niet is gebleken van medische bezwaren tegen een bezoek aan klager in Breda. Hoewel er begrip is voor de problemen om klager te komen bezoeken, is er vooralsnog geen andere mogelijkheid om klager dichter bij Roermond te plaatsen. Ten aanzien van de
reiskosten wordt aangegeven dat klagers echtgenote zich eventueel kan richten tot de gemeente Roermond met een verzoek om bijzondere bijstand.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. In beginsel dienen preventief gehechte gedetineerden onder te worden gebracht in een inrichting gelegen zo dicht mogelijk bij het gerecht waarvoor zij worden vervolgd. Dit beginsel lijdt uitzondering in die gevallen waarin een dergelijke
plaatsing gecontraïndiceerd is, gelet op de persoonlijke omstandigheden van die gedetineerden, en in de gevallen waarin een optimale capaciteitsbenutting de noodzaak van plaatsing elders rechtvaardigt. In dit geval is klager, die wordt vervolgd in het
arrondissement Roermond, geplaatst in het h.v.b. De Boschpoort in Breda. Het verzoek van klager om overgeplaatst te worden naar het h.v.b./ISD Roermond is, gelet op de door hem aangevoerde redenen, op zich begrijpelijk. Nu evenwel de
capaciteitsbenutting een plaatsing elders rechtvaardigt en de belangrijkste reden voor de overplaatsing – de ziekenhuisopname van klagers zoontje – ten tijde van het nemen van de bestreden beslissing was komen te vervallen, moet de op de onder 3.2
genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet onredelijk of onbillijk worden geacht.
Klager heeft weliswaar op 25 februari 2008 telefonisch laten weten dat zijn zoontje inmiddels wederom is opgenomen in het ziekenhuis maar die omstandigheid kan, bij gebreke van nadere feitelijke onderbouwing over de reden en de mogelijke duur van de
opname, thans geen reden zijn voor een andere beslissing. Daarbij moet worden aangetekend dat klager deze nieuwe gegevens aan de selectiefunctionaris kan voorleggen. Hetgeen door klager is aangevoerd omtrent de (financiële) problemen voor zijn
echtgenote om hem te komen bezoeken is eveneens geen reden voor een gegrondverklaring nu er mogelijkheden zijn om – met het doel bezoeken mogelijk te maken – extra financiële bijstand te verzoeken aan de woongemeente van de echtgenote.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 4 maart 2008.

secretaris voorzitter

Naar boven