Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/0072/GB, 4 maart 2008, beroep
Uitspraakdatum:04-03-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 08/72/GB

Betreft: [klager] datum: 4 maart 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 20 december 2007 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar het huis van bewaring/ISD (h.v.b./ISD) Roermond afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 19 november 2007 gedetineerd. Hij verblijft in het h.v.b. Grave

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Klager heeft zieke familieleden, onder wie zijn vader en moeder, die hem daardoor moeilijk kunnen bezoeken. Hun woonplaats ligt dichter bij Roermond dan bij Grave en in Roermond zouden zij hem wel kunnen bezoeken. Klager zal zo spoedig mogelijk nadere
medische informatie toezenden.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager is preventief gehecht voor het arrondissementsparket ’s-Hertogenbosch. Om die reden is hij in Grave geplaatst. Klager heeft familie in België wonen en daarnaast zouden zijn ouders hem om medische redenen niet kunnen bezoeken in Grave. Klager
heeft geen nadere onderbouwing gegeven van die medische problemen van zijn ouders. Blijkens de bezoekerslijst van het h.v.b. Grave blijft klager daar niet verstoken van bezoek. Gelet op de beperkte plaatsingsmogelijkheden in de h.v.b.’s in het zuiden
van Nederland, wordt slechts in geval van voldoende aangetoonde noodzaak overgegaan tot een plaatsing aldaar. Een dergelijke noodzaak is onvoldoende aangetoond.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. Uitgangspunt is dat preventief gehechten worden geplaatst in een h.v.b. dat zo dicht mogelijk bij de plaats van vervolging ligt. Van dit uitgangspunt wordt in beginsel slechts afgeweken indien dit noodzakelijk is in verband met voor de
gedetineerde bijzondere persoonlijke omstandigheden of indien een optimale capaciteitsbenutting een plaatsing elders vereist. De door klager aangevoerde bijzondere omstandigheden worden, nu ook een nadere feitelijke onderbouwing ontbreekt, onvoldoende
zwaarwegend geacht om een overplaatsing naar het h.v.b./ISD Roermond te rechtvaardigen. Een plaatsing elders in het kader van de optimale capaciteitsbenutting is in dit geval niet aan de orde. Het vorenstaande in onderling verband en samenhang bezien,
maakt dat de op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet onredelijk of onbillijk moet worden geacht.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 4 maart 2008.

secretaris voorzitter

Naar boven