Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/0216/GV, 3 maart 2008, beroep
Uitspraakdatum:03-03-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 08/216/GV

betreft: [klager] datum: 3 maart 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. M. van Stratum, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 22 januari 2008 genomen beslissing van de Staatssecretaris van Justitie (de Staatssecretaris),

alsmede van de onderliggende stukken.

De beroepscommissie heeft de Staatssecretaris in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager, alsmede zijn raadsman, om zijn beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Staatssecretaris heeft klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van incidenteel verlof afgewezen.

2. De standpunten
Namens klager is het beroep volgt toegelicht. De bestreden beslissing is onvoldoende onderbouwd, nu niet wordt ingegaan op klagers verzoek de echo van zijn vriendin bij te wonen, terwijl een advies van de medisch adviseur ontbreekt. Klagers
aanwezigheid is in het belang van moeder en klager en is vanwege de psychische nood van zijn echtgenote vanuit medisch sociaal oogpunt wenselijk. Daarbij komt dat klager ook niet bij de geboorte van zijn eerste kind kon zijn. Daarnaast is het uit
oogpunt van resocialisatie wenselijk dat klager reeds in een vroeg stadium gaat solliciteren. Niet is overwogen klager onder voorwaarden of onder begeleiding verlof te verlenen.

Namens de Staatssecretaris is de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Een eventueel penitentiair programma (p.p.) zal op zijn vroegst starten op 2 november 2008. Mede gelet op het advies van de advocaat-generaal is het thans nog te vroeg om op 5 februari 2008 een sollicitatiegesprek te houden voor een mogelijke werkplek
voor een p.p. vanaf 2 november 2008. Daarbij is de werkgever niet getoetst door een reclasseringsinstelling. De overige namens klager in beroep aangevoerde gronden zijn onbekend.

Op klagers verlofaanvraag zijn de volgende adviezen uitgebracht.
De directeur van de gevangenis Alphen aan de Rijn heeft positief geadviseerd ten aanzien van de verlofaanvraag.
De advocaat-generaal bij het ressortparket te Den Haag heeft aangegeven negatief te adviseren gelet op het gepleegde delict, welk feit destijds voor grote opschudding heeft gezorgd. Verlof in deze fase zou leiden tot maatschappelijke onrust en tot
onrust onder de nabestaanden.

3. De beoordeling
Klager ondergaat een gevangenisstraf van 12 jaar met aftrek, wegens moord. De wettelijk vroegst mogelijke v.i.-datum valt op of omstreeks 2 november 2009. Aansluitend dient hij eventueel een subsidiaire hechtenis van vier dagen en drie dagen gijzeling
op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften te ondergaan.

De beroepscommissie stelt op basis van de onderliggende stukken vast dat klager heeft verzocht om incidenteel verlof teneinde een sollicitatiegesprek te kunnen voeren.
Ingevolge artikel 21, eerste lid, van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting kan incidenteel verlof worden verleend voor het bijwonen van gebeurtenissen in de persoonlijke sfeer van de gedetineerde, waarbij zijn aanwezigheid noodzakelijk is.
Hiervan is niet gebleken. Klager wil naar een sollicitatiegesprek voor een baan welke hij, zo de reclassering al met de werkgever in zou stemmen, op zijn vroegst per 2 november 2008 kan vervullen. Hetgeen overigens namens klager in beroep is aangevoerd
kan, nu het niet eerder aan de orde is gesteld, geen onderdeel uitmaken van het beroep. Het beroep zal ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. M. Boone en mr. J.M.M. van Woensel, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 3 maart 2008.

secretaris voorzitter

Naar boven