Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/2262/TA, 21 februari 2008, beroep
Uitspraakdatum:21-02-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 07/2262//TA

betreft: [klager] datum: 21 februari 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift ingediend door mr. J.A.W. Knoester, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 14 augustus 2007 van de alleensprekende beklagrechter bij de Dr. S. van Mesdagkliniek te Groningen, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 12 december 2007, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam, zijn gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsvrouw mr.K.J. Kerdel, en namens het hoofd van voormelde tbs-inrichting, [...],
staffunctionaris
Juridische Zaken en [...], coördinerend sociotherapeut.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft de beslissing van 26 januari 2007 om klagers post zonder zijn aanwezigheid te controleren.

De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten
Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Ten onrechte is klager niet-ontvankelijk verklaard. Het feit dat de beklagcommissie een ander faxnummer heeft gekregen, kan klager niet worden tegengeworpen. Pas eind mei 2007 is het kantoor van klagers raadsman door de commissie van toezicht op de
hoogte gesteld van de wijziging van het faxnummer.
De bestreden beslissing is genomen in strijd met artikel 65 Bvt, ten onrechte heeft de beklagrechter niet binnen een termijn van vier weken uitspraak gedaan. Evenmin is blijk gegeven van bijzondere omstandigheden die een verlenging van de wettelijke
termijn rechtvaardigen.
Voorts is de bestreden beslissing in strijd met artikel 59, derde lid, Bvt. Het beklag is behandeld door een enkelvoudige kamer, terwijl geen sprake is van een beklag van eenvoudige aard.
Klager is tien jaar geleden voor het laatst ontvlucht. De veiligheid was niet in het geding. Klager was niet in het bezit, maar wist van het bestaan van een lijst met adressen en telefoonnummers. Klager zat in beperkingen en had behoefte aan
persoonlijk
contact tijdens de feestdagen. Klager had de inrichting al eerder gezegd dat als hij niet mocht bellen, hij zelf een telefoon zou regelen. Klager heeft aangeboden zijn telefoon te laten uitlezen en zich te onderwerpen aan een leugendetector.
Volgens de inrichting vertoonde klager negatief gedrag op de afdeling. Klager heeft zich teruggetrokken op zijn kamer om conflicten op de afdeling te vermijden.

Namens het hoofd van de inrichting is in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager heeft op 26 januari 2007 de bestreden beslissing ontvangen. Het klaagschrift is te laat ingediend, namelijk op 2 februari 2007. De termijn overschrijding moet leiden tot niet-ontvankelijkheid.
Bij klager is een mobiele telefoon gevonden en tevens bleek klager kennis te hebben genomen van telefoon- en adresgegevens van personeelsleden. Voorts was klagers gedrag in genoemde periode (erg) negatief en is klager bekend met ontvluchtingen. Al deze
zaken hebben ertoe geleid dat er voor is gekozen klagers post te controleren om de veiligheidsrisico’s te beperken.

3. De beoordeling
Op 26 januari 2007 is aan klager de bestreden beslissing uitgereikt. Ingevolge artikel 58, vijfde lid, Bvt moet het klaagschrift uiterlijk op de zevende dag na die waarop de verpleegde kennis heeft gekregen van de beslissing worden ingediend. Namens
klager is op 2 februari 2007 het klaagschrift naar de commissie van toezicht gefaxt.
Klager heeft, gelet op het vorenstaande, tijdig beroep ingesteld.
Het klaagschrift is naar een eerder in gebruik geweest faxnummer van de commissie van toezicht gefaxt en is pas op 5 februari 2007 bij de secretaris van de commissie van toezicht binnengekomen. De beroepscommissie is van oordeel dat het feit dat het
faxnummer van de commissie van toezicht is gewijzigd klager niet kan worden tegengeworpen. Dit geldt des te meer, nu klagers raadsman pas eind mei 2007 van het juiste faxnummer op de hoogte is gesteld.
De beroepscommissie zal klager derhalve ontvankelijk verklaren in zijn beklag.

In artikel 65, eerste lid Bvt wordt vermeld dat de beklagrechter binnen een termijn van vier weken uitspraak doet, welke termijn in bijzondere omstandigheden met ten hoogste vier weken kan worden verlengd.
Klager heeft op 2 februari 2007 beklag ingesteld. De beklagrechter heeft op 14 augustus 2007 uitspraak gedaan, zes maanden na het indienen van het beklag.
De beroepscommissie acht het zeer wenselijk dat binnen de in artikel 65 Bvt vermelde termijn wordt beslist. De wetgever heeft echter geen gevolgen verbonden aan overschrijding van deze termijn.

In artikel 59, derde lid, Bvt is bepaald dat de voorzitter, dan wel een door hem aangewezen lid van de beklagcommissie, indien hij het beklag van eenvoudige aard, dan wel kennelijk niet ontvankelijk, kennelijk ongegrond of kennelijk gegrond acht, als
enkelvoudig lid van de beklagcommissie het klaagschrift kan afdoen.
In het onderhavige geval is het beklag niet-ontvankelijk verklaard en heeft de alleensprekende beklagrechter deze zaak enkelvoudig afgedaan.
Door klager is aangevoerd dat het onderzoek van de beklagcommissie onvoldoende en/of onvolledig is geweest. Daargelaten de juistheid van klagers stelling, kan daaraan voorbij worden gegaan nu het beklag in beroep opnieuw ten gronde wordt beoordeeld.

Bij klager is een mobiele telefoon gevonden. Tevens bleek klager weet te hebben van een lijst met telefoon- en adresgegevens van personeelsleden.
In artikel 4.1.1 van de huisregels van de inrichting is aangegeven dat draadloze communicatiemiddelen in de kliniek verboden zijn.
Ingevolge artikel 35, derde lid, Bvt is het hoofd van de inrichting bevoegd toezicht uit te oefenen op de inhoud van brieven en andere poststukken afkomstig van of bestemd voor de verpleegde telkens voor een periode van ten hoogste vier weken, indien
dit noodzakelijk is met het oog op een van de belangen, zoals opgenomen in dit artikel onder a tot en met e.
In de op 26 januari 2007 uitgereikte beslissing is aangegeven dat gedurende het lopende onderzoek naar de eventuele veiligheidsrisico’s, die het illegale bezit van een mobiele telefoon heeft veroorzaakt, klagers post zal worden gecontroleerd.
Gezien het voorgaande is de bestreden beslissing van het hoofd van de inrichting niet onredelijk of onbillijk. De beroepscommissie zal het beklag dan ook ongegrond verklaren.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagrechter, verklaart. klager alsnog ontvankelijk in zijn beklag, maar verklaart. dit beklag ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. I.E. de Vries, voorzitter, mr. drs. T.A.M. Louwe en mr. C.A.M. Schaap-Meulemeester, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 21 februari 2008

secretaris voorzitter

Naar boven