Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/2710/GA, 7 februari 2008, beroep
Uitspraakdatum:07-02-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 07/2710/GA

betreft: [klager] datum: 7 februari 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. M.R.M. Schaap, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 2 oktober 2007 van de alleensprekende beklagrechter bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Ter Apel,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 22 januari 2008, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Noord te Hoogeveen, is [...], unit-directeur bij voornoemde p.i., gehoord. Klager en zijn raadsvrouwe hebben schriftelijk gemeld niet ter zitting van de
beroepscommissie te zullen verschijnen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft een afwijzing van een verzoek om incidenteel verlof.

De beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt niet nader toegelicht.
Klagers raadsvrouwe heeft zich op het standpunt gesteld dat het onderhavige beroep moet worden behandeld ondanks intrekking van het beroep door klager. De intrekking van het beroep door klager moet als niet gedaan worden beschouwd omdat dit intrekken
buiten aanwezigheid van de raadsvrouwe is geschied.
Klager en de raadsvrouwe zijn namens de beroepscommissie in de gelegenheid gesteld om het standpunt met betrekking tot de intrekking van het beroep en het standpunt ten aanzien van dat beroep schriftelijk dan wel mondeling ter zitting nader toe te
lichten.
Klager en zijn raadsvrouwe hebben schriftelijk geen nadere toelichting gegeven en geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot mondelinge toelichting.

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager verblijft inmiddels in de locatie Bankenbosch te Veenhuizen. Klager heeft naar aanleiding van de eerdere afwijzing van zijn verzoek om verlof gesproken met het hoofd van het bureau selectie- en detentiebegeleiding van de p.i. Ter Apel. Klager
heeft toen tegenover het hoofd aangegeven dat hij niet vindt onder druk te zijn gezet. Klager heeft zijn doel (van de eerdere verlofaanvraag) bereikt doordat hij zijn vader heeft kunnen bezoeken. Volgens de directeur kan een klager het beroep
zelfstandig intrekken. Er is geen enkele drang op klager uitgeoefend om het beroep in te trekken.

3. De beoordeling
De beroepscommissie stelt vast dat klager op 12 november 2007 schriftelijk heeft verklaard het onderhavige beroep in te trekken. De raadsvrouwe heeft zich op het standpunt gesteld dat die intrekking niet rechtsgeldig is nu zij niet aanwezig is geweest
bij het gesprek dat heeft geleid tot die intrekking en de intrekking door klager (mogelijk) niet vrijwillig is geschied. Klager en diens raadsvrouwe zijn in de gelegenheid gesteld om een nadere toelichting te geven op dit standpunt. Van klager noch de
raadsvrouwe is een dergelijke nadere toelichting ontvangen.
Vooropgesteld moet worden dat intrekking van het beroep in de Pbw niet gebonden is aan vormvoorschriften. Nu de wet een gedetineerde de mogelijkheid biedt om zelfstandig beklag en/of beroep in te stellen, mag ervan uit worden gegaan dat een
gedetineerde
eveneens zelfstandig het ingestelde beklag en/of beroep kan intrekken. Dit zou anders kunnen zijn als er aan de intrekking enig gebrek kleeft, bijvoorbeeld omdat de intrekking niet vrijwillig maar onder druk van het personeel is geschied. Niet
aannemelijk is geworden dat daarvan sprake is geweest.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart. klager niet-ontvankelijk in zijn beroep nu dat beroep door hem op 12 november 2007 is ingetrokken.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, L. Diepenhorst MPA en mr. J.M.M. van Woensel, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 7 februari 2008

secretaris voorzitter

Naar boven