Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/2840/TR, 21 februari 2008, beroep
Uitspraakdatum:21-02-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Wachttermijn  v

Uitspraak

nummer: 07/2840/TR

betreft: [klager] datum: 21 februari 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt), heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

tegen een vermeende beslissing van 1 oktober 2007 van de Staatssecretaris van Justitie, verder te noemen de Staatssecretaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

De beroepscommissie heeft de Staatssecretaris in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman mr. Th. U. Hiddema om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Staatssecretaris heeft klager bij brief van 1 oktober 2007 meegedeeld dat hij vanaf 18 december 2009 zal worden aangemerkt als tbs-passant en dat hij gelet op het tekort aan plaatsen in forensisch psychiatrische centra op een wachtlijst komt te
staan.

2. De feiten
Klager is bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak van 8 juni 2007 veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van zes jaar met aftrek én ter beschikking gesteld (tbs) met bevel dat hij van overheidswege zal worden verpleegd.
De datum van vervroegde invrijheidstelling (v.i.-datum) van klager én aansluitende aanvang van zijn tbs is 18 december 2009.
Bij brief van 1 oktober 2007 heeft de Staatssecretaris klager meegedeeld dat hij vanaf 18 december 2009 zal worden aangemerkt als tbs-passant en dat hij gelet op het tekort aan plaatsen in forensisch psychiatrische centra op een wachtlijst komt te
staan.
Klager verblijft in de penitentiaire inrichting (p.i.) Veenhuizen, locatie Norgerhaven, te Veenhuizen.

3. De standpunten
Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
In de brief van 1 oktober 2007 staat wanneer hij als tbs-passant wordt aangemerkt, maar niet wanneer hij als Fokkenswachtende in aanmerking komt voor plaatsing op de wachtlijst.

Namens de Staatssecretaris is betreffende het beroep het volgende standpunt naar voren gebracht.
De brief van 1 oktober 2007 heeft slechts een informatief karakter en kan niet als een voor beroep vatbare beslissing worden aangemerkt. Klager kan daarom niet in het beroep worden ontvangen. Als dit anders is, dan zal het beroep ongegrond zijn. Op 23
juni 2007 is de rechterlijke uitspraak, waarbij klager tot gevangenisstraf is veroordeeld en tbs is opgelegd, onherroepelijk geworden. De datum waarop klager als tbs-passant wordt aangemerkt vloeit voort uit deze uitspraak, namelijk nadat tweederde van
de opgelegde gevangenisstraf ten uitvoer is gelegd. Ook de datum waarop hij als Fokkenswachtende wordt aangemerkt, vloeit voort uit die uitspraak, namelijk nadat éénderde van de opgelegde gevangenisstraf ten uitvoer is gelegd. Het kenbaar maken van
deze
laatstgenoemde datum is echter geen wettelijke verplichting.

4. De beoordeling
De klacht van klager komt er op neer dat volgens de beslissing van de Staatssecretaris klager niet na de tenuitvoerlegging van éénderde van de hem opgelegde gevangenisstraf wordt geplaatst op de wachtlijst voor plaatsing in een tbs-inrichting, zoals
artikel 42 Pm in beginsel voorschrijft, maar vanaf de v.i.-datum en aansluitende aanvang van zijn tbs op 18 december 2009. Nu een vermeende schending van een wettelijk recht volgens vaste jurisprudentie vatbaar is voor beroep, kan klager in zijn beroep
worden ontvangen en dient de beroepscommissie te beoordelen of van een schending als bedoeld sprake is.

Naar het oordeel van de beroepscommissie is in dit geval van een schending van artikel 42 Pm geen sprake. In de brief van 1 oktober 2007 heeft de Staatssecretaris klager immers uitsluitend meegedeeld dat klager op de v.i.-datum als tbs-passant zal
worden aangemerkt - wat op zichzelf juridisch juist is zolang geen sprake is van plaatsing in een tbs-inrichting vóór de v.i.-datum - en dat hij vanwege het capaciteitstekort op een wachtlijst komt te staan.
Hoewel het gezien de formulering van die brief begrijpelijk is dat klager meent dat hij pas vanaf zijn v.i.-datum op een wachtlijst zal komen staan, kan uit de brief van
1 oktober 2007 niet worden afgeleid dat de Staatssecretaris daartoe heeft besloten. De Staatssecretaris heeft dit ook expliciet in haar reactie op het beroep aangegeven.

Naar het oordeel van de beroepscommissie had de Staatssecretaris verwarring hierover kunnen voorkomen door tevens de datum waarop klager Fokkenswachtende wordt in de brief van 1 oktober 2007 aan klager mee te delen, zoals dat voorheen wel werd gedaan.
Hoewel de wet mededeling van deze datum niet voorschrijft, is het zeer wenselijk dat de Staatssecretaris deze datum wel aan tbs-gestelden meedeelt. Tbs-gestelden hebben immers een groot rechtspositioneel belang bij het vernemen van deze datum, mede in
het kader van te verwachten beslissingen tot verlenging van de wachttermijn als bedoeld in artikel 76 Penitentiaire beginselenwet (Pbw), waartegen beroep kan worden ingesteld. In dit verband kan niet onvermeld blijven dat de beroepscommissie
verscheidene beroepszaken heeft behandeld, waarin de Staatssecretaris een soortgelijke brief aan tbs-gestelden heeft verzonden als de onderhavige brief van 1 oktober 2007, en dat de Staatssecretaris in die zaken, anders dan in de onferhavige zaak, wel
expliciet het standpunt heeft ingenomen dat de wachtlijstdatum uitsluitend op de v.i.-datum kon worden bepaald, wat meebrengt dat in strijd met de wet niet wordt overgegaan tot het nemen van een beslissing als bedoeld in artikel 76 Pbw (zie
bijvoorbeeld
uitspraak 07/2581/TR van 16 januari 2008).

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. S.L. Donker, voorzitter, drs. G.A.M. Mensing en mr. A.M. van Woensel, leden, in tegenwoordigheid van mr. E.W. Bevaart, secretaris, op 21 februari 2008

secretaris voorzitter

Naar boven