Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/2492/GB, 15 februari 2008, beroep
Uitspraakdatum:15-02-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 07/2492/GB

Betreft: [klager] datum: 15 februari 2008

De beroepscommissie als bedoeld in art. 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 5 september 2007 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de gevangenis Grave ongegrond verklaard.

2. De feiten
2.1 Klager was sedert 27 maart. 2007 gedetineerd. Hij verbleef in het huis van bewaring te Den Haag. Op 22 september 2007 is hij geplaatst in de gevangenis Grave, waar een regime van algehele gemeenschap geldt. Klagers vi-datum viel op 2 november
2007.

2.2 Bij uitspraak van 21 november 2007, met nummers 164/707, 165/707 en 209/807, van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichtingen Haaglanden, locaties Noord en Oost, is - voor zover in het onderhavige beroep aan de orde - klagers beklag
betreffende het feit dat hij niet de mogelijkheid heeft gehad een bevestigingsonderzoek aan te vragen na een positieve uitslag van 12 juni 2007 na een urinecontrole, gegrond verklaard. De directeur is niet in beroep gekomen waardoor deze uitspraak in
zoverre onherroepelijk is geworden.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Klager heeft zijn hele leven niet gerookt of enige vorm van drugs gebruikt. Ook drinkt hij bijna niet. Hij sport en is voorzichtig met zijn lichaam. Op 11 juni 2007 zijn er bij een urinecontrole benzo’s aangetroffen. Klager heeft niets ingenomen dat
hij
niet van de medische dienst heeft gekregen. Er is een herhalingsonderzoek gedaan.

Hem werd gezegd dat het middel van de tandarts kon komen en dat hij zich niet druk hoefde te maken. Daarna heeft klager lange tijd niets vernomen. Hij werd reiniger van de afdeling. Half augustus 2007 werd hem gezegd dat hij een rapport had en de
afgesproken dagdetentie per 13 september 2007 niet doorging. Het afdelingshoofd gaf aan fouten gemaakt te hebben, maar kon dit niet meer veranderen. Klager is geselecteerd voor een normaal beveiligde inrichting. Klager wil dichter bij Den Haag
geplaatst
worden, omdat daar zijn familie en zijn tweejarige zoontje woont.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
De urinecontrole van 11 juni 2007 geeft een score aan van 1731 op benzodiazepine, hetgeen niet door de medische dienst is verstrekt. Het herhalingsonderzoek van 18 juni 2007 toont wederom een score op benzodiazepine, ditmaal 1672. Navraag bij het
laboratorium wijst uit dat deze score niets te maken kan hebben met de verdoving die klager heeft gehad bij de tandarts. Ongeoorloofd medicatiegebruik heeft tot gevolg dat klager zes maanden is uitgesloten van plaatsing in een inrichting met regimair
verlof. Klager is daarom geselecteerd voor een normaal beveiligde inrichting. Gelet op de wachtlijst en met inachtneming van de vi-datum is plaatsing in Zoetermeer niet mogelijk.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis Grave is een gevangenis voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris moet bij afweging van alle in aanmerking komende belangen als onredelijk en onbillijk worden aangemerkt. Hierbij is in aanmerking genomen dat de
selectiefunctionaris vanwege de positieve score tot genoemd besluit is gekomen. Daarbij heeft hij zich gebaseerd op de stukken van het bureau selectie- en detentiebegeleiding van de inrichting waaruit blijkt dat navraag gedaan is bij de medische dienst
en het Deltalab, waaruit bleek dat medicatie en tandartsverdoving niet tot genoemde positieve score hebben kunnen leiden. Deze informatie is niet op schrift gesteld. De selectiefunctionaris geeft expliciet aan dat klager geen overige medicatie
verstrekt
krijgt. Uit de rapportage blijkt echter dat hij wel antidepressiva verstrekt krijgt. Uit de beslissing van de beklagcommissie komt naar voren dat klager de mogelijkheid tot het aanvragen van een bevestigingsonderzoek is onthouden en de voorgeschreven
procedure niet is gevolgd. Gelet op het vorenstaande kan niet met voldoende zekerheid gesteld worden dat klager onrechtmatig benzodiazepines tot zich heeft genomen.
Derhalve dient de bestreden beslissing te worden vernietigd.
Nu klager inmiddels in vrijheid is zal de selectiefunctionaris niet worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak.
De beroepscommissie acht termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming van € 75,-.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart. het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.
Zij kent klager een tegemoetkoming toe van € 75,-.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, dr. G.J. Fleers en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 15 februari 2008.

secretaris voorzitter

Naar boven