Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/0053/SGA, 9 januari 2008, schorsing
Uitspraakdatum:09-01-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 08/53/SGA

Betreft: [klager] datum: 9 januari 2008

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift van

[...], verder verzoeker te noemen, thans verblijvende in het huis van bewaring (h.v.b.) De Boschpoort te Breda.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van de Verslavingsbegeleidingsafdeling (VBA) De Boschpoort d.d. 2 januari 2008, inhoudende de oplegging
van een ordemaatregel van uitsluiting van activiteiten op de VBA met ingang van 2 januari om 16.00 uur en plaatsing op unit 1 van het h.v.b. De Boschpoort te Breda in afwachting van de beslissing van de selectiefunctionaris. De betreffende
ordemaatregel
en plaatsing in voormeld h.v.b. zijn genomen – kortweg – in verband met signalen met betrekking tot het verhandelen van softdrugs op de VBA waardoor de orde en rust op de VBA in gevaar komen.

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van het klaagschrift d.d. 4 januari 2008 alsmede van de schriftelijke inlichtingen van de directeur d.d. 8 januari 2008.

1. De standpunten van verzoeker en van de directeur
Verzoeker heeft aangevoerd dat hij ten onrechte is overgeplaatst naar het h.v.b. omdat hij zich niet schuldig heeft gemaakt aan het verhandelen van softdrugs.

De directeur heeft onder meer het volgende naar voren gebracht. Rond de jaarwisseling waren er signalen dat er drugs aanwezig waren op de VBA en de Bijzondere Zorgafdeling (BZA). Dit was te merken aan de mindere positieve sfeer op de afdeling. Op 2
januari wordt door het personeel gemeld dat twee gedetineerden hebben aangegeven dat verzoeker zich met drugshandel zou bezig houden. Zij verklaarden dat zij daar veel last van ondervonden omdat zij nu juist naar de VBA waren gekomen om van hun
drugsprobleem af te komen. Beide gedetineerden kwamen zeer geloofwaardig over. Er is evenwel geen sluitend bewijs tegen verzoeker voorhanden. Enige aanwijzing is, naast de verklaringen van die medegedetineerden, dat er sinds medio december een drietal
positieve uitslagen urinecontroles is voorgevallen. Dit is was voordien al tijden niet voorgekomen. Op grond van deze feiten is besloten verzoeker uit te sluiten van verdere activiteiten op de VBA en hem, in afwachting van de selectiebeslissing, te
plaatsing in het h.v.b.

2. De beoordeling
Ten aanzien van de beslissing om verzoeker uit te sluiten van activiteiten op de VBA overweegt de voorzitter dat een dergelijke ordemaatregel op grond van het bepaalde in artikel 23, eerste lid, van de Pbw, is toegelaten. Op grond van het tweede lid
van
genoemd artikel 23 van de Pbw, is de maximale duur van een dergelijke ordemaatregel veertien dagen en kan die uitsluiting, bij beslissing van de directeur, steeds – indien zulks noodzakelijk wordt geacht – worden verlengd met veertien dagen. In de
bestreden beslissing van de directeur wordt enkel een aanvangsdatum van de ordemaatregel vermeld. De voorzitter acht daarom termen aanwezig om de tenuitvoerlegging van die ordemaatregel, die naar het voorlopig oordeel van de voorzitter is genomen op
gronden die deze beslissing kunnen dragen, na ommekomst van de wettelijk maximale termijn te schorsen. Dit onderdeel van het verzoek zal daarom in zoverre worden toegewezen.

Ten aanzien van de plaatsing in het h.v.b. De Boschpoort in afwachting van een selectiebeslissing overweegt de voorzitter dat de VBA en het h.v.b. De Boschpoort afzonderlijke inrichtingen zijn. Tot overplaatsing vanuit de VBA naar het h.v.b. De
Boschpoort is daarom de selectiefunctionaris exclusief bevoegd. Voor zover de directeur bedoeld heeft toepassing te geven aan het bepaalde in artikel 25 van de Pbw – de externe tenuitvoerlegging – ziet dat artikel enkel op de, in dit geval niet
opgelegde, ordemaatregel van plaatsing in afzondering. Gelet daarop is dit onderdeel van de bestreden beslissing van de directeur naar het voorlopig oordeel van de voorzitter genomen in strijd met de wet. Ook dit onderdeel van het verzoek komt daarom
voor toewijzing in aanmerking.

3. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek af voor zover dit ziet op de oplegging van de ordemaatregel van uitsluiting van activiteiten op de VBA.
Hij wijst het verzoek toe voor zover de tenuitvoerlegging van genoemde ordemaatregel langer mocht duren dan veertien dagen en schorst de tenuitvoerlegging daarvan met ingang van 16 januari 2008 om 16.00 uur.
Hij wijst het verzoek voorts toe ten aanzien van de beslissing om verzoeker te plaatsen in het h.v.b. De Boschpoort en schorst de tenuitvoerlegging daarvan met onmiddellijke ingang.

Aldus gedaan door mr. A. van Waarden, voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 9 januari 2008.

secretaris voorzitter

Naar boven