Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 20/16656/TA, 13 december 2021, beroep
Uitspraakdatum:13-12-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

Nummer          20/16656/TA

Betreft              [klager]

Datum              13 december 2021

 

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van klager (hierna: klager)

 

1. De procedure

Klager heeft beklag ingesteld betreffende schending van de privacy door het uitreiken van zijn wettelijke aantekeningen aan een andere bewoner.

De beklagrechter bij FPC de Pompestichting te Nijmegen heeft op 15 december 2020 het beklag gegrond verklaard, maar daarbij aan klager geen tegemoetkoming toegekend (PN 2020/132). De uitspraak van de beklagrechter is bijgevoegd.

Klagers raadsman, mr. R.I. Kool, heeft namens klager beroep ingesteld tegen het niet toekennen van een tegemoetkoming.

De beroepscommissie heeft klager, zijn raadsman en het hoofd van de Pompestichting (hierna: het hoofd van de instelling) in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

 

2. De standpunten in beroep

Standpunt van klager

Klager heeft recht op een tegemoetkoming omdat zijn rechten zijn geschonden, zijn veiligheid op het spel is gezet en de instelling haar fouten heeft erkend. In de wettelijke aantekeningen staan gegevens over het delict, medicatiegebruik, stoornis en seksuele voorkeuren, alsmede de behandeling, voortgang en resocialisatiemogelijkheden. Het kan enorme impact hebben als die gevoelige gegevens in verkeerde handen vallen. Klager heeft niets aan alleen excuses, die geven geen garantie dat het niet nog een keer kan gebeuren. Een symbolisch bedrag van circa €15,- geeft geen genoegdoening aan het ontstane leed en heeft geen afschrikkende werking om dit soort uitwassen te voorkomen. De instelling heeft betreffende de AVG-regels en wetgeving nog heel veel te leren.  Klager beroept zich verder op artikel 22 van het “VN-verdrag Handicap” betreffende de eerbiediging van de privacy van personen met een handicap. Medische informatie mag alleen met geïnformeerde toestemming van de patiënt aan anderen worden gegeven.

Klager wenst mondelinge of digitale behandeling van zijn beroep.

Standpunt van het hoofd van de instelling

Er wordt geen aanleiding gezien voor een nadere reactie. Verzocht wordt de uitspraak van de beklagrechter te bevestigen en het beroep ongegrond te verklaren.

 

3. De beoordeling

Klager heeft verzocht het beroep mondeling te mogen toelichten. Dit verzoek is niet onderbouwd, terwijl de stukken voldoende informatie bevatten om het beroep te kunnen beoordelen. De beroepscommissie wijst het verzoek daarom af.

De beklagrechter heeft het beklag gegrond verklaard op de grond dat de instelling heeft erkend dat klagers wettelijke aantekeningen per abuis aan een medebewoner zijn uitgereikt en dat niet aannemelijk is geworden dat die medebewoner gelegenheid heeft gehad daarvan een kopie te maken. In beroep is de vaststelling van de feiten door de beklagrechter in geval van gegrondverklaring van het beklag niet aan de orde, maar alleen het oordeel van de beklagrechter dat er geen aanleiding is klager een tegemoetkoming toe te kennen. 

De beroepscommissie stelt voorop dat een tegemoetkoming is bedoeld voor het door klager ondervonden ongemak. Hoewel niet is gebleken dat de medebewoner daadwerkelijk kennis heeft genomen van klagers wettelijke aantekeningen, heeft klager daarover in onzekerheid verkeerd. De beroepscommissie kan zich daarom niet verenigen met het oordeel van de beklagrechter om geen tegemoetkoming toe te kennen. Zij zal het beroep daarom gegrond verklaren en aan klager een tegemoetkoming toekennen van €7,50.

 

4. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de uitspraak van de beklagrechter voor zover in beroep aan de orde. Zij kent aan klager een tegemoetkoming toe van €7,50.

Deze uitspraak is op 13 december 2021 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. A. van Holten, voorzitter, mr. drs. L.C. Mulder en mr. T.B. Trotman, leden, bijgestaan door mr. E.W. Bevaart, secretaris.

secretaris        voorzitter

Naar boven