Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/3031/GB, 4 februari 2008, beroep
Uitspraakdatum:04-02-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 07/3031/GB

Betreft: [klager] datum: 4 februari 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 29 oktober 2007 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het verzoek van klager om hem over te plaatsen naar een huis van bewaring (h.v.b.) te Alphen aan den Rijn of omgeving afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 11 september 2006 gedetineerd. Hij verbleef in het h.v.b. De Marwei te Leeuwarden. Op 21 juni 2007 is klager overgeplaatst naar het h.v.b. De Karelskamp te Almelo.

3. De standpunten
3.1. Door en namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Klager heeft vanuit h.v.b. De Marwei verzocht om overplaatsing opdat zijn vrouw en vier kleine kinderen niet meer een hele dag met trein en bus het land hoeven door te reizen om hem te bezoeken. Klager kreeg op dit verzoek een afwijzende beslissing met
het verzoek om een doktersverklaring van zijn vrouw in te leveren. Op 18 juni 2007 is hij onverwachts overgeplaatst naar het h.v.b. Almelo. Hier moest hij drie maanden wachten voordat hij een overplaatsingsverzoek kon indienen. Klagers vrouw en
kinderen
zijn tien uur onderweg om klager een uurtje te kunnen bezoeken. Ze wordt er overspannen van en het is zeer vermoeiend.
Klager heeft de doktersverklaring ingeleverd. De officier van justitie heeft ook toestemming gegeven voor overplaatsing. Klager kan niet begrijpen dat zijn overplaatsingsverzoek desondanks is afgewezen.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Reden voor de beslissing is het feit dat klager preventief is ingesloten voor het parket Almelo in het h.v.b. te Almelo. Dit om de transportlijnen naar de rechtbank zo kort mogelijk te houden. Uit de informatie van de inrichting blijkt dat de partner
van klager wel degelijk op bezoek kan komen. Ontstane bezoekproblemen zijn inherent aan het gedetineerd zijn. Wanneer klager binnenkort afgestraft zal zijn, kan hij zijn voorkeur vermelden en zal hiermee rekening worden gehouden.

4. De beoordeling
4.1. Klager is inmiddels door het gerechtshof veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar met aftrek van voorarrest en in afwachting van plaatsing in een gevangenis en behoort, gelet op artikel 9, tweede lid, Pbw, tot de categorie
gedetineerden
voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. Klagers verzoek tot overplaatsing naar een h.v.b. te Alphen aan den Rijn of omgeving is door de selectiefunctionaris afgewezen om de transportlijnen naar de rechtbank Almelo zo kort mogelijk te houden. De op de onder 3.2 genoemde gronden
gebaseerde
beslissing van de selectiefunctionaris moet, nu klager voldoet aan de voor de onder 4.1 genoemde inrichting geldende criteria en bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet onredelijk of onbillijk worden geacht. Daarbij heeft de
beroepscommissie in aanmerking genomen dat het belang van zo kort mogelijke transportlijnen in dit geval voor de selectiefunctionaris zwaarder mocht wegen dan het belang van klager met betrekking tot goede bezoekmogelijkheden.
Overigens merkt de beroepscommissie nog op dat klager inmiddels door het gerechtshof is veroordeeld zodat het in de rede ligt dat hij geselecteerd zal worden voor plaatsing in een gevangenis, waarbij klager zijn voorkeur zal mogen uitspreken.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 4 februari 2008

secretaris voorzitter

Naar boven