Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/3505/GV, 4 februari 2008, beroep
Uitspraakdatum:04-02-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 07/3505/GV

betreft: [klager] datum: 4 februari 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 14 december 2007 genomen beslissing van de Staatssecretaris van Justitie (de Staatssecretaris),

alsmede van de onderliggende stukken.

De beroepscommissie heeft de Staatssecretaris in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om zijn beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Staatssecretaris heeft klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van algemeen verlof afgewezen.

2. De standpunten
Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. Zijn tweede aanvraag is op dezelfde gronden afgewezen als de eerste. Klager is 20 maal met een goed verlopen verlof geweest. De laatste keer is het door overmacht niet goed gegaan. Er is geen sprake van
recidivegevaar, omdat klager op de Risc-afname zo laag scoorde dat hij niet in aanmerking komt voor TR. Uit jurisprudentie blijkt dat ook gedetineerden die een strafbaar feit hebben gepleegd tijdens hun verlof in aanmerking komen voor doorfasering. Bij
klager is dit niet gebeurd en evenmin is hij bij de reclassering aangemeld.

Namens de Staatssecretaris is de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager heeft zich na zijn laatste verlof onttrokken aan zijn detentie van 18 maart 2007 tot 2 augustus 2007. In die periode heeft hij in België verbleven. Door de Belgische autoriteiten is hij op 2 augustus 2007 aan Nederland uitgeleverd.

Op klagers verlofaanvraag zijn de volgende adviezen uitgebracht.
De directeur van de gevangenis/ ISD De Geerhorst te Sittard heeft negatief geadviseerd ten aanzien van de verlofaanvraag gezien zijn onttrekking en de overige negatieve adviezen.
De advocaat-generaal bij het ressortparket te Den Bosch heeft aangegeven bezwaar te hebben tegen verlening van verlof gelet op klagers onttrekking aan zijn detentie.
De politie Limburg Zuid, District Maastricht heeft, gelet op de kans van onttrekking, negatief geadviseerd.

3. De beoordeling
Klager ondergaat een gevangenisstraf van vijf jaar met aftrek, wegens moord. De wettelijk vroegst mogelijke v.i.-datum valt op of omstreeks 31 oktober 2008. Aansluitend dient hij eventueel 21 dagen gijzeling op grond van de Wet
administratiefrechtelijke
handhaving verkeersvoorschriften te ondergaan.

Het beroep richt zich tegen de afwijzing van klagers vierde verlofaanvraag en de tweede na zijn onttrekking. Hij kan in totaal zes verlofaanvragen indienen.

De beroepscommissie stelt vast dat klager op 18 maart 2007 niet is teruggekeerd van een hem verleend algemeen verlof. Uit de stukken blijkt dat hij zich gedurende zijn verlof met de auto naar België had begeven en daar is aangehouden in het bezit van
harddrugs. Op grond hiervan is hij enige tijd in België gedetineerd geweest. Na zijn uitlevering door de Belgische autoriteiten is hij aangehouden en weer gedetineerd. Voornoemde omstandigheden vormen een zodanige contra-indicatie voor verlofverlening
dat deze een afwijzing van klagers verlofaanvraag in dit stadium nog rechtvaardigen. Derhalve kan de beslissing van de Staatssecretaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen en gelet op de weigeringsgronden zoals bedoeld in artikel 4
onder a. b. en d. van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting, thans niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. M. Boone en mr. Th.E.M. Wijte, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 4 februari 2008.

secretaris voorzitter

Naar boven