Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/2887/GB, 4 februari 2008, beroep
Uitspraakdatum:04-02-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 07/2887/GB

Betreft: [klager] datum: 4 februari 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. M. van Stratum, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 22 oktober 2007 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar het huis van bewaring (h.v.b.) Haaglanden te Zoetermeer afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 1 juli 2007 gedetineerd en verblijft in het h.v.b. Zwaag te Hoorn.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Klager heeft verzocht om overplaatsing vanwege sociale omstandigheden. De ex-partner van klager en hun beider dochtertje wonen in Zoetermeer en zijn niet in staat om naar het h.v.b. Zwaag te
Hoorn te reizen. De ex-partner, met wie klager een goede omgang heeft, geniet een uitkering en kan de verre reis naar Hoorn niet bekostigen. Daarmee is het recht op family life zoals bedoeld in artikel 8 EVRM in het geding. Het belang van klager dient
zwaarder te wegen dan het kennelijke belang van Justitie om klager in het h.v.b. Zwaag gedetineerd te houden. Het enkele feit dat andere personen klager hebben bezocht is niet zonder meer redengevend de beslissing te handhaven. De selectiefunctionaris
is overigens niet op dit bijzondere belang ingegaan. De beslissing is niet deugdelijk gemotiveerd. Het feit dat klager thans gedetineerd zit voor het parket Haarlem doet niet ter zake, omdat dit een ander arrondissement betreft en klager zich
binnenkort
ook bij de rechtbank Den Haag dient te verantwoorden. Niet is uitgesloten dat klager voor langere tijd van zijn vrijheid beroofd zal blijven. Klager is thans preventief gedetineerd in verband met bedrijfsinbraak en vervoer van 100 kilo morfine.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager is preventief ingesloten voor het parket Haarlem. Om de transportlijnen naar de rechtbank zo kort mogelijk te houden, is klager geplaatst in het h.v.b. Zwaag. Uit de ontvangen informatie blijkt dat klager regelmatig bezoek ontvangt uit Den Haag
en Zoetermeer.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris moet bij afweging van alle in aanmerking komende belangen als onredelijk en onbillijk worden aangemerkt. Hierbij is in aanmerking genomen dat de
selectiefunctionaris in zijn verweerschrift van 14 november 2007 er geen blijk van geeft de stelling van klager dat artikel 8 EVRM is geschonden, nu klagers ex-vrouw en hun gezamenlijke dochter niet in de gelegenheid zijn klager te bezoeken, in de
beschouwing heeft betrokken. Uit de door de selectiefunctionaris verstrekte bezoekerslijst valt bovendien niet op te maken dat klagers ex-vrouw en hun dochter klager hebben bezocht. De bestreden beslissing dient derhalve te worden vernietigd. De
selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.
De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.
Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van
R. Kokee, secretaris, op 4 februari 2008

secretaris voorzitter

Naar boven