Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 21/24375/SGA, 30 november 2021, schorsing
Uitspraakdatum:30-11-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

Nummer          21/24375/SG       

Betreft [Verzoeker]

Datum 30 november 2021

 

Uitspraak van de voorzitter van de beroepscommissie van de RSJ op het verzoek van [Verzoeker] (hierna: verzoeker)

 

1. De procedure

Verzoeker vraagt om schorsing van de (verdere) tenuitvoerlegging van de werkzaamheden die hij moet verrichten op de arbeidszaal (het maken van verpakkingsmateriaal voor cannabiscake).

De voorzitter heeft kennisgenomen van de reactie van de directeur van de Penitntiaire Inrichting (PI) Arnhem (hierna: de directeur) op het schorsingsverzoek, de aanvulling op het schorsingsverzoek van verzoekers raadsvrouw mr. H.M.S. Cremers, de aanvullende reactie van de directeur en van de mededeling van de secretaris van de beklagcommissie dat het schorsingsverzoek zal worden ingeschreven als klaagschrift (beklagkenmerk nog onbekend).

 

2. De beoordeling

Verzoeker heeft aangevoerd dat hij op de arbeid wordt verplicht voorbereidingshandelingen te verrichten voor de verkoop van softdrugs, omdat hij verpakkingsmateriaal voor cannabiscake moet maken. Daarnaast heeft verzoeker gevraagd om op papier te krijgen dat hij deze werkzaamheden verricht, met het oog op de kans dat zijn DNA-materiaal op het verpakkingsmateriaal van de spacecake zit en dat deze verpakking door een drugsgebruiker op de plaats delict wordt achtergelaten.

De voorzitter overweegt als volgt.

Anders dan de directeur stelt, betreft het aanbieden van werkzaamheden op de arbeid aan verzoeker een beslissing als bedoeld in artikel 60 van de Penitentiaire beginselenwet, waartegen beklag openstaat (en waarvan schorsing kan worden gevraagd). Om die reden acht de voorzitter verzoeker ontvankelijk in zijn verzoek.

De voorzitter begrijpt uit hetgeen door en namens verzoeker is aangevoerd – en door de directeur niet is betwist – dat verzoeker graag wil deelnemen aan de arbeid, maar dat verzoeker principiële bezwaren heeft tegen het maken van verpakkingsmateriaal voor cannabiscake/spacecake. De voorzitter heeft begrip voor verzoekers principiële bezwaren om werkzaamheden te verrichten die gericht zijn op de vervaardiging (en de verkoop) van producten die softdrugs bevatten, te meer omdat in de PI Arnhem een zerotolerancebeleid ten aanzien van (soft)drugs geldt en verzoeker bovendien eerder disciplinair is gestraft voor het gebruik van cannabis. Verzoeker heeft echter geen belang bij een toewijzing van het verzoek omdat dat niet kan leiden tot het beoogde resultaat, namelijk het toewijzen van andere werkzaamheden aan verzoeker. Daarvoor zou een nieuwe beslissing genomen moeten worden en de voorzitter is niet bevoegd om de directeur op te dragen een nieuwe beslissing te nemen of om te bepalen dat deze uitspraak daarvoor in de plaats treedt (zoals bedoeld in artikel 68, derde lid, onder a. en b., van de Penitentiaire beginselenwet). Nu verzoeker geen belang heeft bij een toewijzing, zal de voorzitter het verzoek afwijzen.

De voorzitter kan echter wel meevoelen met hetgeen door verzoeker naar voren is gebracht en vraagt zich af of het uitvoeren van dergelijke werkzaamheden wel een geschikt project is binnen een penitentiaire inrichting. De voorzitter geeft de directeur in overweging verzoeker in te delen op andere werkzaamheden.

 

3. De uitspraak

De voorzitter wijst het verzoek af.

 

Deze uitspraak is op 30 november 2021 gegeven door mr. A.M.G. Smit, voorzitter, bijgestaan door mr. Y.P. Schleijpen, secretaris.

secretaris        voorzitter

Naar boven