Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/2812/GM, 29 januari 2008, beroep
Uitspraakdatum:29-01-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 07/2812/GM

betreft: [klager] datum: 29 januari 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 30 van de Penitentiaire maatregel (Pm) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen medisch handelen door of namens de inrichtingsarts verbonden aan de penitentiaire inrichting (p.i.) Ter Apel,

alsmede van de overige stukken, waaronder het verslag van 2 oktober 2007 van de bemiddeling door de medisch adviseur bij het ministerie van Justitie.

Ter zitting van de beroepscommissie van 14 december 2007, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam is klager gehoord.

De inrichtingsarts verbonden aan de p.i. Ter Apel is niet ter zitting verschenen en heeft schriftelijk gereageerd op klagers beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beroep
De klacht, zoals neergelegd in het verzoek om bemiddeling aan de medisch adviseur van 29 augustus 2007, betreft het niet verstrekken van voorgeschreven medicatie.

2. De standpunten van klager en de inrichtingsarts
Klager heeft zijn klacht als volgt toegelicht. Klager is op 29 juni 2007 overgeplaatst van Heerhugowaard naar Ter Apel. Hij kwam daar met de volgende medicijnen binnen: driemaal daags Ritalin, tweemaal daags Brufen, vanwege een loodvergiftiging, en
éénmaal daags Oxazepam. Dit blijkt ook uit het briefje van klagers stiefvader, tevens zijn huisarts. In Ter Apel kreeg hij de goedkopere versie van Ritalin en dat werkt niet goed bij klager. Hij moet daarvan overgeven. Klager heeft zelf de dosis
gehalveerd, omdat het de verkeerde medicatie was. Twee weken later was het medisch dossier nog steeds zoek en heeft hij zijn stiefvader/huisarts gevraagd om een overzicht van voorgeschreven medicatie te faxen en dat heeft hij gedaan. Zijn medicatie
is
daarna veranderd c.q. gestopt. Klager heeft nooit de psychiater gezien. Vervolgens is hij in afzondering geplaatst en overgebracht naar Vught en heeft hij daar de noodzakelijke medicatie weer gekregen. Klager gebruikt 50 mg. Oxazepam om 17.00 uur. Hij
heeft daar geen last van. Hij gebruikt dat ook buiten de inrichting. Klager gebruikt Oxazepam en Ritalin vanaf de basisschool.

De inrichtingsarts heeft het volgende standpunt ingenomen.
Medicatie waarvoor geen indicatie bestond is volgens schema afgebouwd. Ritalin is gecontinueerd. De psychiater heeft klager bezocht, maar klager wilde hem niet spreken.

3. De beoordeling
De handreiking benzodiazepinen van 2 mei 2002 van de Medisch Adviseur gaat uit van het stopzetten van het voorschrijven van benzodiazepinen aan gedetineerden indien daarvoor geen medische indicatie aanwezig is. Indien wordt besloten tot het stopzetten,
dient dit gefaseerd plaats te vinden volgens het in de handreiking gegeven afbouwschema.

Uit klagers medisch dossier blijkt het navolgende.
Klagers medicatie is na zijn binnenkomst in de inrichting op 29 juni 2007 voortgezet en de medicatie, waarvoor geen indicatie was, is vanaf 23 augustus 2007 volgens het schema als vermeld in de handreiking afgebouwd. Hij is voorts op 5 juli 2007
bezocht
door de psychiater maar hij wilde de psychiater niet spreken. De verstrekking van Ritalin is gecontinueerd maar klager heeft zelf het initiatief genomen om de voorgeschreven dosis Ritalin te halveren. Dit is ter zitting ook erkend door klager. De
beroepscommissie is het voorgaande in samenhang en onderling verband bezien van oordeel dat het handelen van de inrichtingsarts niet kan worden aangemerkt als in strijd met de in artikel 28 Pm neergelegde norm. Daarbij komt dat het gebruik van Ritalin
in combinatie met benzodiazepinen niet aanbevelenswaardig is en extra reden is om het gebruik van benzodiazepinen af te bouwen.
Het beroep zal ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. Chr.M. Aarts, voorzitter, J.G.J. de Boer en R. Vogelenzang, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 29 januari 2008

secretaris voorzitter

Naar boven