Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/2527/GA, 24 januari 2008, beroep
Uitspraakdatum:24-01-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 07/2527/GA

betreft: [klager] datum: 24 januari 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van,

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 17 september 2007 van de beklagcommissie bij de locatie Dordtse Poorten te Dordrecht,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde locatie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het niet toelaten van klagers bezoekster.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht.
Volgens de beklagcommissie had mevrouw langer moeten aandringen om naar binnen te kunnen komen, maar dat zou niets hebben uitgemaakt. De beveiliging zei dat het om alcohol ging, maar dit was niet het geval en er is ook niet getest. Er is aangetoond
d.m.v. een doktersverklaring dat mevrouw medicatie gebruikt.

De directeur heeft daarop geantwoord als tegenover de beklagcommissie. In de mondelinge behandeling van de beklagzaak bij de commissie van Toezicht verbonden aan de PI Dordtse Poorten is de stelling ingenomen dat het hier geen beslissing betreft die
door de directeur jegens de gedetineerde is genomen. De RSJ uitspraak met nummer 07/1284/GA stelt dat een beslissing jegens een bezoeker van de gedetineerde niet beklagwaardig is. Voor dergelijke klachten staan andere rechtsmiddelen open. De Pbw is
alleen van toepassing in de gevallen dat er sprake is van een beslissing genomen door de directeur. Dit is in dit geval niet aan de orde geweest.

3. De beoordeling
Klagers bezoekster wekte bij de portier de indruk onder invloed van alcohol te zijn en hierop is haar de toegang tot de inrichting geweigerd. Hoewel deze weigering in zijn effect klager wel raakt, kan niettemin niet gesproken worden van een hem
betreffende door of namens de directeur genomen beslissing, zoals bedoeld in artikel 60, eerste lid, Pbw, waartegen beklag openstaat. Dit leidt tot de navolgende beslissing.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie, verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van
S. Samsoedien, secretaris, op

secretaris voorzitter

Naar boven