Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/1677/GB, 12 september 2007, beroep
Uitspraakdatum:12-09-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 07/1677/GB

Betreft: [klager] datum: 12 september 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 25 juni 2007 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager, gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de gevangenis/ISD Zoetermeer, ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 8 maart 2002 gedetineerd. Hij verbleef in de gevangenis Alphen aan den Rijn, waar een regime van algehele gemeenschap geldt. Op 1 juni 2007 is hij overgeplaatst naar de gevangenis/ISD Zoetermeer, waar eveneens een regime van algehele
gemeenschap geldt.

3. Ontvankelijkheid
3.1. Artikel 17, eerste lid, aanhef en onder a, van de Pbw bepaalt dat de betrokkene het recht heeft een met redenen omkleed bezwaarschrift in te dienen tegen de beslissing tot plaatsing of overplaatsing als bedoeld in artikel 15, eerste lid.

Artikel 17, vijfde lid, van de Pbw bepaalt dat het indienen van een bezwaarschrift achterwege blijft, indien de betrokkene in de gelegenheid is gesteld zijn bezwaren tegen een door de selectiefunctionaris voorgenomen en hem betreffende beslissing als
bedoeld in het eerste lid kenbaar te maken.

3.2. Uit de beschikbare informatie is gebleken, dat klager na het uitbrengen van het selectieadvies op 16 mei 2007 zijn zienswijze al kenbaar heeft gemaakt. Op 31 mei 2007 is de beslissing tot overplaatsing genomen, tegen welke beslissing klager
onder verwijzing naar artikel 17, vijfde lid, van de Pbw beroep heeft ingesteld, zonder voorafgaand bezwaar, welk beroep ontvankelijk is geacht omdat er voldaan is aan de in voornoemd artikel gestelde eisen.

Nu dit beroep tegen de selectiebeslissing reeds in behandeling is genomen, dient klager in het onderhavige beroep niet-ontvankelijk te worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, dr. G.J. Fleers en mr. A.G. Bosch, leden, in tegenwoordigheid van D.C. Carsten, secretaris, op 12 september 2007

secretaris voorzitter

Naar boven