Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/2611/TA, 21 januari 2008, beroep
Uitspraakdatum:21-01-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 07/2611/TA

betreft: [klager] datum: 21 januari 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 21 september 2007 van de alleensprekende beklagrechter bij de Oostvaarderskliniek te Utrecht, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft de korting op het arbeidsloon en het zak- en kleedgeld.

De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten
Klager heeft in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager is zonder dat hij hiervan op de hoogte was gesteld door de directie gekort op zijn inkomsten. In 2002 heeft de RSJ al eens geoordeeld dat bij dergelijke ingrijpende beslissingen een redelijke tijd tevoren informatie hierover dient te worden
gegeven. Klager heeft wel een kopie van het schrijven van de directie aan de voorzitter van de patiëntenraad ontvangen, maar deze brief is niet aan hem gericht.
De reden voor het terugdraaien van de inkomsten zou gelegen zijn in het feit dat het uurloon in deze inrichting hoger ligt dan het landelijk gemiddelde. In de overige klinieken ligt het uurloon weliswaar iets lager, maar daar kan men de maximale uren,
nl. 20 uur per week, werken. Wegens gebouwtechnische omstandigheden is dit in deze inrichting niet mogelijk.
In de huisregels, editie 2007, wordt verwezen naar artikel 46 Bvt en de financiële regelgeving patiënten 2007 Oostvaarderskliniek. In het voorwoord staat de volgende zin: ‘de financiële regelgeving is van kracht tot maart 2008 of zoveel langer tot de
nieuwe aangepaste versie’.
Nergens wordt gesteld dat de regeling voortijdig in negatieve zin veranderd kan worden.

Namens het hoofd van de inrichting is in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klagers klacht dient niet-ontvankelijk te worden verklaard.

3. De beoordeling
De hoogte van zak- en kleedgeld is berekend op basis van de bedragen die het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) hanteert voor personen die een bijstandsuitkering ontvangen. In de vaststelling van de hoogte van het zak- en kleedgeld is
nadrukkelijk rekening gehouden met de omstandigheid dat patiënten die in een Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) verblijven niet de kosten maken, die door personen in de maatschappij worden gemaakt.
Het budget dat de FPC’s tot 2006 ontvingen voor tbs-gestelden betrof zowel zak- en kleedgeld als beloningsgeld. In 2004 is in overleg met de FPC’s en de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) afgesproken bij alle FPC’s een beloningsregeling in te voeren.
De aparte bijdrage vanuit DJI kwam hiermee te vervallen.
Het hoofd van de inrichting stelt voor de beloning van arbeid een beloningssysteem op. In dat beloningssysteem wordt vermeld welke beloning is gekoppeld aan welke opdrachten/werkzaamheden. Dit betreft een algemene regeling waartegen geen beklag
openstaat.

Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagrechter. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. S.L. Donker, voorzitter, drs. G.A.M. Mensing en mr. drs. F.A.M. Bakker, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 21 januari 2008

secretaris voorzitter

Naar boven