Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/2425/GB, 15 januari 2008, beroep
Uitspraakdatum:15-01-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 07/2425/GB

Betreft: [klager] datum: 15 januari 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 23 augustus 2007 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Klager is op 10 december 2007 door een lid van de Raad gehoord.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de landelijke afdeling voor beheersproblematische gedetineerden Paviljoen IV-A Demersluis (hierna: LABG) ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 31 december 2006 gedetineerd. Hij verbleef in de gevangenis/ISD Zoetermeer. Op 6 juni 2007 is hij geplaatst in de LABG van Paviljoen IV-A Demersluis, een inrichting met een individueel regime en een uitgebreid beveiligingsniveau.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft, zakelijk weergegeven, het volgende aangevoerd.
Klager is vanuit Zoetermeer met extra beveiligd vervoer overgebracht naar de landelijke afzonderingsafdeling (l.a.a.) Overmaze te Maastricht. Daar heeft hij 51 dagen verbleven. De reden van de plaatsing op de l.a.a. zou zijn dat klager niet te
corrigeren en te handhaven was. In die periode is hem geen enkel verslag aangezegd, noch heeft hij een observatieplaatsing opgelegd gekregen. Aldaar is hij niet rogatoir gehoord, omdat hij weer was teruggeplaatst naar Zoetermeer. Bij terugkomst had de
directeur geen informatie in handen om de plaatsing op de l.a.a. te rechtvaardigen. Omdat hij zijn handelwijze niet kon onderbouwen, heeft hij klager laten overplaatsen naar de LABG te Amsterdam. Klager voelt zich geheel ten onrechte dubbel bestraft.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager verbleef in Zoetermeer waar hij op een extreme manier personeel bedreigd heeft en waarin hij niet te corrigeren was. In eerste instantie is een BIBA-voorstel uitgebracht, echter op 31 mei 2007 is besloten klager te plaatsen in de LABG te
Amsterdam. Gelet op de door de psycholoog opgestelde omgangstips valt af te leiden dat klager in de LABG op zijn plaats is.

4. De beoordeling
4.1. De LABG Paviljoen IV-A Demersluis is een inrichting voor mannen met een individueel regime en een uitgebreid beveiligingsniveau.

4.2. Een (al dan niet onherroepelijk) tot gevangenisstraf veroordeelde gedetineerde dient te worden geplaatst in een inrichting met een regime van algehele dan wel beperkte gemeenschap, tenzij plaatsing in een individueel regime noodzakelijk is. In
het individueel regime kunnen gedetineerden worden geplaatst die op grond van hun persoonlijkheid, gedrag of andere persoonlijke omstandigheden, een ernstig beheersrisico vormen voor zichzelf of anderen en ten gevolge daarvan niet in staat zijn in een
regime van algehele of beperkte gemeenschap te functioneren of te verblijven. Gelet op de door de directeur van de gevangenis/ISD Zoetermeer verstrekte gegevens over klagers gedrag, waardoor hij niet te handhaven viel, is de beroepscommissie van
oordeel
dat de selectiefunctionaris deze gegevens in redelijkheid heeft kunnen aanmerken als een contra-indicatie in bovenbedoelde zin. Derhalve is de beslissing klager over te plaatsen naar een andere inrichting met een individueel regime en een uitgebreid
beveiligingsniveau niet als onredelijk of onbillijk aan te merken.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 15 januari 2008.

secretaris voorzitter

Naar boven