Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/2642/GA, 8 januari 2008, beroep
Uitspraakdatum:08-01-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 07/2642/GA

betreft: [klager] datum: 8 januari 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van,

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 13 september 2007 van de alleensprekende beklagrechter bij het huis van bewaring Alphen a/d Rijn (h.v.b.),

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormeld h.v.b. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft klagers overplaatsing naar een reguliere afdeling.

De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht.
Omdat de directeur klager uiteindelijk heeft overgeplaatst omdat zijn veiligheid niet te garanderen was, is er wel degelijk sprake van een beperking. Klager verzoekt om een tegemoetkoming van € 25.000,=.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagrechter, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
De beslissing om klager over te plaatsen naar een andere afdeling, is een hem betreffende door de directeur genomen beslissing die op grond van artikel 60 van de Pbw beklagwaardig is. De uitspraak van de beklagrechter zal derhalve worden vernietigd en
klager zal alsnog ontvankelijk in zijn beklag worden verklaard. De directeur mag bepalen waar hij de gedetineerde in de inrichting onderbrengt. De directeur heeft aan de beklagrechter bericht dat voor klager geen beperkingen gelden om hem te plaatsen
op een reguliere afdeling. Gelet hierop acht de beroepscommissie het beklag ongegrond.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagrechter, verklaart klager alsnog ontvankelijk in zijn beklag, maar verklaart dit beklag ongegrond.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van
S. Samsoedien, secretaris, op 8 januari 2008

secretaris voorzitter

Naar boven