Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/3452/SGA, 21 december 2007, schorsing
Uitspraakdatum:21-12-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 07/3452/SGA

betreft: [klager] datum: 21 december 2007

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift van

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de locatie Ooyerhoek te Zutphen.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid, Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van voornoemde locatie, inhoudende het per 1 januari 2008 niet langer aan de gedetineerden in de
locatie
toe te staan om – onder meer – een eigen radio en rijstkoker in de verblijfsruimte onder zich te houden en de verplichting deze voorwerpen per 1 januari 2008 uit te voeren.

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van de schriftelijke inlichtingen van de directeur d.d. 10 december 2007. De secretaris van de beklagcommissie heeft niet gereageerd op het verzoek van de voorzitter om inlichtingen.

1. De beoordeling
De secretaris van de beklagcommissie heeft nog niet gereageerd op het verzoek van de voorzitter om inlichtingen. Nu verzoeker in het verzoekschrift heeft aangegeven een klaagschrift te hebben ingezonden aan de beklagcommissie, acht de voorzitter klager
in zoverre ontvankelijk in zijn verzoek.

Uit de inlichtingen van de directeur is vast komen te staan dat de door verzoeker genoemde regel en verplichting een voor alle in de inrichting verblijvende gedetineerden geldende algemene regel betreft. Dit is geen beslissing als bedoeld in artikel
60, eerste lid, van de Pbw. Tegen die algemene regel staat geen beklag open, tenzij er sprake zou zijn van strijd met hogere wet- of regelgeving. Van een dergelijke strijdigheid is niet gebleken. Om die reden kan verzoeker niet worden ontvangen in zijn
verzoek.

2. De uitspraak
De voorzitter verklaart verzoeker niet-ontvankelijk in zijn verzoek.

Aldus gedaan door mr. J.W.P. Verheugt, voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 21 december 2007.

secretaris voorzitter

Naar boven