Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/2553/GM, 20 december 2007, beroep
Uitspraakdatum:20-12-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 07/2553/GM

betreft: [klager] datum: 20 december 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 30 van de Penitentiaire maatregel (Pm) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen medisch handelen door of namens de inrichtingsarts verbonden aan de locatie Dordtse Poorten te Dordrecht,

alsmede van de overige stukken, waaronder het verslag van 19 september 2007 van de bemiddeling door de medisch adviseur bij het ministerie van Justitie.

Ter zitting van de beroepscommissie van 5 november 2007, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam, zijn gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsvrouw mr. C. Wendenburg, en, namens de inrichtingsarts,[...], unit-directeur van voormelde
locatie en [...], hoofd medische dienst.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beroep
De klacht, zoals neergelegd in het verzoek om bemiddeling aan de medisch adviseur van 22 augustus 2007, betreft het onthouden van adequate medische zorg en het niet inschakelen van een Russische tolk.

2. De standpunten van klager en de inrichtingsarts
Klager heeft zijn klacht als volgt toegelicht.
Pas nadat hij zelf het verhaal in het Russisch heeft opgeschreven wordt het vertaald en nadat de KNO-arts bevestigde dat klager een aandoening in zijn keel (misvormd tongbeen) had wordt er serieus naar zijn overige klachten geluisterd. Klager is niet
opgeroepen door de tandarts en de verpleegkundige geeft hem geen antwoord op de vraag wanneer de tandarts komt. De verpleegkundige bemoeit zich steeds met het gesprek, waardoor klager niet aan een gesprek met de arts toekomt.
Ter zitting heeft klager nog toegevoegd dat het hem erom ging met de KNO-arts te spreken in aanwezigheid van een tolk. Omdat die er niet was, de KNO-arts was er niet van op de hoogte dat klager een tolk nodig had, heeft hij verzocht om een telefonische
tolk. Deze werd voor hem geregeld. De inrichtingsarts had bij de verwijzing dienen aan te geven dat klager een tolk bij het gesprek aanwezig wilde hebben. Klager beheerst de Nederlandse taal niet voldoende om de ingewikkelde aandoening uit te leggen.
De raadsvrouw heeft hieraan nog toegevoegd dat ze zich afvraagt hoe is aangegeven dat klager anderstalig is en of daarbij ook expliciet is aangegeven dat een tolk noodzakelijk is.

De inrichtingsarts heeft het volgende standpunt ingenomen.
Bij een verwijzing wordt doorgegeven wat de nationaliteit van een gedetineerde is. In dit geval is aangegeven dat klager Russisch is. Hij beheerst de Nederlandse taal overigens goed. Hij heeft afdoende duidelijk kunnen maken wat zijn klachten waren.
Door de KNO-arts in het Erasmus ziekenhuis wordt gebruik gemaakt van een tolkentelefoon.

3. De beoordeling
De beroepscommissie acht voldoende aannemelijk geworden dat door de inrichtingsarts bij de verwijzing naar de KNO-arts is aangegeven dat klager anderstalig is. Dat thans niet meer kan worden aangegeven in welke bewoordingen dit is geschied wordt niet
relevant geacht. Duidelijk is immers dat er gebruik gemaakt is van een telefonische tolk en niet is gebleken dat klager daarvan enig nadeel heeft ondervonden bij het toelichten van zijn medische klachten. Het handelen van de inrichtingsarts kan
derhalve
niet kan worden aangemerkt als in strijd met de in artikel 28 Pm neergelegde norm. Voor zover klager het er niet mee eens is dat de KNO-arts gebruik maakt van een telefonische tolk en niet van een lijfelijk aanwezige tolk, wordt opgemerkt dat dit de
inrichtingsarts niet valt aan te rekenen en dat verwijt valt derhalve buiten de reikwijdte van dit beroep.
Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. Chr.M. Aarts, voorzitter, J.G.J. de Boer en L.E.M. Kleipool, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 20 december 2007

secretaris voorzitter

Naar boven