Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/2459/GA, 28 december 2007, beroep
Uitspraakdatum:28-12-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 07/2459/GA

betreft: [klager] datum: 28 december 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. G.V. van der Bom, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 31 augustus 2007 van de alleensprekende beklagrechter bij de gevangenis Nieuw Vosseveld te Vught,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Klager en zijn raadsman en de directeur van voornoemde gevangenis zijn uitgenodigd om ter zitting van de beroepscommissie van 7 december 2007, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Nieuw Vossveld te Vught, te worden gehoord. Hoewel voor klagers
vervoer naar de zitting was zorggedragen, heeft hij daarvan geen gebruik gemaakt. De raadsman van klager en de directeur van de gevangenis Nieuw Vosseveld zijn niet ter zitting verschenen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de beklagen en de uitspraak van de beklagrechter
De beklagen betreffen:
a. het niet goed afdrukken van pasfoto’s;
b. weigering van bezoek op 17 mei 2007.

De beklagrechter heeft klager niet ontvankelijk verklaard in onderdeel a van het beklag en onderdeel b van het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht. De Surinaamse ambassade heeft bevestigd dat de pasfoto’s niet goed en te donker zijn. Klager heeft ongeveer € 25,= uitgegeven aan telefoonkosten
en aan postzegels om met de ambassade en burgerlijke zaken in Suriname in contact te komen. P.i.w.-er [...] is getuige van het feit dat de pasfoto’s niet goed zijn. Klager is nog steeds in afwachting van de schriftelijke bevestiging dat de pasfoto’s niet
goed zijn.

Klager erkent dat hij vanwege zijn plaatsing in een isoleercel geen recht heeft op bezoek zonder toezicht. Klager heeft wel recht op regulier bezoek. Het personeel heeft aan klagers vrouw echter meegedeeld dat klager helemaal geen bezoek mocht
ontvangen. De directeur stelt dat klagers vrouw geen afspraak heeft gemaakt. De beklagrechter neemt dit standpunt over en stelt dat klager geen bezoek is geweigerd. Klager heeft geen belang om hierover te liegen. Bovendien zijn enkele feiten en
omstandigheden eenvoudig na te gaan door de opgenomen telefoongesprekken af te luisteren. Dit onderzoek heeft echter niet plaatsgevonden.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagrechter, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
a.
Klager klaagt over het feit dat het personeel van de inrichting geen goede pasfoto’s van hem heeft gemaakt. Klager had de pasfoto’s nodig voor een paspoort. De beroepscommissie is van oordeel dat deze klacht is aan te merken als een hem betreffende
door
of namens de directeur genomen beslissing, waartegen op grond van artikel 60, eerste lid, Pbw beklag open staat. De beklagrechter had klager daarom moeten ontvangen in zijn beklag. Door klager is niet aannemelijk gemaakt dat de pasfoto’s zijn
afgekeurd.
Het beklag zal alsnog ongegrond worden verklaard.

b.
De beroepscommissie is van oordeel dat de beklagrechter op goede gronden en met juistheid op het beklag heeft beslist. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagrechter ten aanzien van sub a, verklaart klager alsnog ontvankelijk in zijn beklag, maar verklaart dit beklag ongegrond, en verklaart ten aanzien van het beklag sub b het beroep ongegrond en
bevestigt de uitspraak van de beklagrechter.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en mr. J.W.P. Verheugt, leden, in tegenwoordigheid van
R. Kokee, secretaris, op 28 december 2007

secretaris voorzitter

Naar boven