Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/2578/GA, 28 december 2007, beroep
Uitspraakdatum:28-12-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 07/2578/GA

betreft: [klager] datum: 28 december 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de gevangenis Grave,

gericht tegen een uitspraak van 7 september 2007 van de beklagcommissie bij voormelde gevangenis, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 7 december 2007, gehouden in de penitentiaire inrichting Nieuw Vosseveld te Vught, is [...], unit-directeur bij de gevangenis Grave, gehoord. Hoewel klager, die zich inmiddels in vrijheid bevindt, op behoorlijke
wijze was opgeroepen, is hij niet ter zitting verschenen. De raadsman van klager, mr. J.M. van Dam, is zonder bericht van verhindering niet ter zitting verschenen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de afwijzing van het verzoek de inrichting tijdelijk te verlaten in het kader van algemeen verlof.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van de directeur en klager
De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Het verzoek om algemeen verlof is afgewezen in verband met een positieve urinecontrole. Klager scoorde positief op benzodiazepines, terwijl hij
geen
medicatie krijgt voorgeschreven van de medische dienst die van invloed kan zijn op de uitslag van de urinecontrole. Vanwege de positieve score op benzodiazepines is klager op grond van het drugsontmoedigingsbeleid voor een periode van zes maanden
uitgesloten van vrijheden. Iedere gedetineerde kan paracetamol krijgen. Niet gebleken is dat klager contact heeft opgenomen met de medische dienst in verband met pijn aan zijn verstandskies. Na de positieve urinecontrole is aan klager een disciplinaire
straf opgelegd. Klager heeft hiertegen geen beklag ingediend. Indien een gedetineerde in een inrichting met een gecontroleerde omgeving drugs gebruikt, dan moet gevreesd worden voor drugsgebruik buiten de inrichting.

Klager heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Op grond van artikel 4, onder c, van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting wordt het verlof geweigerd in geval van ernstig vermoeden dat het verlof zal leiden tot alcoholmisbruik, druggebruik of een poging tot invoer van contrabande.
Uit het rapport van 24 april 2007 van een p.i.w.-er komt naar voren dat klager na een urinecontrole positief heeft gescoord op het gebruik van benzodiazepines. Overeenkomstig de landelijke contourennota drugsontmoedigingsbeleid, komt een gedetineerde
na
geconstateerd gebruik van drugs in de inrichting niet in aanmerking voor detentiefasering en vrijheden. Klager stelt dat hij in verband met kiespijn van een medegedetineerde een half tabletje Oxazepam heeft ingenomen. Wat er zij van dit overigens niet
aannemelijk geworden verweer, de beroepscommissie is van oordeel dat de bestreden beslissing van de directeur, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet onredelijk of onbillijk is. De uitspraak van de beklagcommissie kan derhalve niet
in stand blijven. Het beroep van de directeur zal gegrond worden verklaard en het beklag zal alsnog ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog ongegrond.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en mr. J.W.P. Verheugt, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 28 december 2007

secretaris voorzitter

Naar boven