Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/1989/TA, 20 december 2007, beroep
Uitspraakdatum:20-12-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 07/1989/TA

betreft: [klager] datum: 20 december 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 24 juli 2007 van de beklagcommissie bij de prof. Mr. W.P.J. Pompekliniek te Vught, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 9 november 2007, gehouden in de penitentiaire inrichting Nieuw Vosseveld te Vught, is klager gehoord, bijgestaan door zijn raadsman mr. R. Polderman. Het hoofd van de inrichting heeft schriftelijk laten weten
verhinderd te zijn ter zitting te verschijnen.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft:
a. de inbeslagname van een medische encyclopedie;
b. schade aan de printer;
c. betrokkenheid van de voorzitter van de Commissie van toezicht bij de zitting voor verlenging van de tbs-maatregel.

De beklagcommissie heeft onderdeel a van het beklag ongegrond verklaard en klager niet-ontvankelijk verklaard in de onderdelen b en c van zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten
Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. De encyclopedie is in beslag genomen op de kamer van klager. Aan klager is ten onrechte geen schriftelijke mededeling van de inbeslagneming
uitgereikt. Het hoofd van de inrichting heeft een bonnetje overgelegd, waaruit niet is af te leiden wat hiervoor is gekocht. Klager stelt dat hij eigenaar is en de bezitter van het boek wordt geacht de eigenaar te zijn. Het boek heeft klager laten
aankopen door een personeelslid. Klager weet niet meer wie dat is geweest. Het personeelslid ging het boek ophalen. Het boek is officieel ingevoerd. Klager weet niet meer in welke periode.
Wat betreft de schade aan de printer loopt klager telkens tegen een muur op. Klager meent dat hij toch ontvankelijk in zijn klacht moet worden verklaard.
De klacht over de betrokkenheid van de voorzitter van de Commissie van toezicht is ten onrechte aangemerkt als een beklag. Klager heeft niet bedoeld te klagen tegen de kliniek.

Het hoofd van de inrichting heeft het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Het hoofd van de inrichting verwijst naar het voor de beklagcommissie gevoerde verweer.

3. De beoordeling
a.
Klager heeft niet aangetoond dat hij de encyclopedie, via een personeelslid, heeft gekocht. Er is ook geen encyclopedie als de onderhavige volgens de regels ingevoerd. Dat de inrichting valselijk een bewijs van aankoop van het boek in de
klachtprocedure
zou hebben gebruikt, is op geen enkele wijze aannemelijk gemaakt. Voorts beschikte de kliniek over de omslag van het boek en is er kennlijk geknoeid met de sticker op het boek. De beroepscommissie komt dan ook tot het oordeel dat de beklagcommissie op
goede gronden en met juistheid op het beklag heeft beslist. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

b.
Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. In de uitspraak van 11 juni 2007 met nummer 07/189/TA heeft de beroepscommissie uitspraak gedaan over de
beschadiging van klagers printer. In deze uitspraak is een overweging ten overvloede opgenomen waarin de beroepscommissie oordeelt dat op enig moment de inrichting tijd en gelegenheid had moeten nemen om een onderzoek in te stellen naar de printer.
Weliswaar lijkt te moeten worden geconstateerd dat aan deze overweging ten overvloede geen gevolg is gegeven. Dit levert echter geen beslissing op waartegen voor klager vervolgens weer beklag openstaat. Het beroep zal derhalve ongegrond worden
verklaard.

c.
Gelet op de opmerking van klager ter zitting dat de klacht ten onrechte is aangemerkt als een beklag gericht tegen het hoofd van de inrichting, wordt het beroep geacht te zijn ingetrokken.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. S.L. Donker, voorzitter, mr. drs. T.A.M. Louwe en prof. dr. F.A.M. Kortmann, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 20 december 2007

secretaris voorzitter

Naar boven