Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/2381/GB, 11 december 2007, beroep
Uitspraakdatum:11-12-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 07/2381/GB

Betreft: [klager] datum: 11 december 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 23 augustus 2007 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de gevangenis-unit van de locatie Dordtse Poorten te Dordrecht ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 8 juni 2007 gedetineerd. Hij verbleef in het huis van bewaring Alphen aan den Rijn. Op 6 augustus 2007 is hij geplaatst in de gevangenis-unit van de locatie Dordtse Poorten, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Door en namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Klager heeft gevraagd om plaatsing in een beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.). Op grond van artikel 3, tweede lid aanhef en onder b, van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden (hierna: de Regeling) mag een gedetineerde om
in een b.b.i. geplaatst te worden, een strafrestant hebben ten tijde van de plaatsing van maximaal achttien maanden. Uit artikel 3, vierde lid, van de Regeling volgt dat gevangenisstraf, vervangende hechtenis en gijzeling bij elkaar worden opgeteld.
Voor wat betreft klager wordt het strafrestant geheel bepaald door de vervangende hechtenis opgelegd door het gerechtshof te Den Haag op 26 juni 1998. De vroegst mogelijke v.i.-datum is 13 maart 2009. Derhalve is de gevraagde b.b.i.-plaatsing mogelijk,
mede gelet op het correcte gedrag van klager en de resultaten van de urinecontroles. Klager is in de penitentiaire inrichtingen Rijnmond reeds verlof verleend en hij is daarvan keurig teruggekeerd. Hiermee is aangetoond dat klager zich aan gemaakte
afspraken houdt.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager is een ontnemingsmaatregel opgelegd. Gelet op artikel 9, tweede lid aanhef en onder g, Pbw, zijn de huizen van bewaring bestemd voor opneming van personen ten aanzien waarvan lijfsdwang als bedoeld in artikel 577c van het Wetboek van
Strafvordering is bevolen. Er is echter een werkafspraak gemaakt om humaan om te gaan in een dergelijke situatie met gedetineerden, die langdurig lijfsdwang - in klagers geval bruto 660 dagen - is opgelegd, in aanmerking te laten komen voor plaatsing
in
een gevangenis. Gelet op het bovenstaande kan klager niet in aanmerking komen voor fasering. Gekozen is voor Dordtse Poorten in verband met de reisafstand voor zijn bezoek. De gevangenis Alphen aan den Rijn was destijds geen optie vanwege de erg lange
wachtlijst en de geringe doorstroming.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis-unit van de locatie Dordtse Poorten is een gevangenis voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Op grond van artikel 3 van de Regeling komen alleen gedetineerden aan wie een vrijheidsstraf is opgelegd in aanmerking voor plaatsing in een b.b.i. Klager ondergaat vervangende hechtenis welke gelijkgesteld moet worden met lijfsdwang op grond
van artikel 577c Wetboek van Strafvordering. Ingevolge artikel 1, aanhef en onder s en t, Pbw is de lijfsdwang geen vrijheidsstraf, maar een vrijheidsbenemende maatregel. Het vorenstaande brengt mee dat klager niet geplaatst kan worden in een b.b.i.
Het
beroep is derhalve ongegrond.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 11 december 2007

secretaris voorzitter

Naar boven