Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/2477/GB, 10 december 2007, beroep
Uitspraakdatum:10-12-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 07/2477/GB

Betreft: [klager] datum: 10 december 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. R.D.J. Visschers, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 7 augustus 2007 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Klagers raadsman mr. R.D.J. Visschers is op 14 november 2007 door een lid van de Raad gehoord. Klager heeft afstand gedaan van het recht om gehoord te worden.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de gevangenis Lelystad ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 13 november 2006 gedetineerd. Hij verbleef sinds 25 juni 2007 in de beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.) van de locatie Bankenbosch te Veenhuizen. Op 9 juli 2007 is hij teruggeplaatst naar de gevangenis Lelystad, waar een regime van
algehele gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Het ligt niet in de verwachting dat voor de openstaande strafzaak van rijden onder invloed, die op 19 november 2007 zal worden berecht, een vrijheidsstraf zal worden opgelegd, laat staan een vrijheidsstraf van zes maanden of meer. Klagers strafrestant
zal derhalve niet boven de achttien maanden uitkomen. De redenen, die de selectiefunctionaris geeft voor terugplaatsing naar een gesloten inrichting, variëren.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager is teruggeplaatst vanuit de b.b.i. naar een normaal beveiligde inrichting in verband met een nog openstaande zaak. Hij is eerder veroordeeld voor het rijden onder invloed. Door de openstaande zaak voldoet klager niet langer aan de criteria voor
plaatsing in een b.b.i. Zijn einddatum staat niet vast en klager kan alleen maar in een gesloten inrichting worden geplaatst.

3.3. Klager is op 19 november 2007 door de Politierechter te Zutphen voor de openstaande strafzaak veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven dagen met ontzegging van de rijbevoegdheid voor de duur van een jaar en tot hechtenis van zeven dagen en
onttrekking aan het verkeer van een BMW.

4. De beoordeling
Klager is teruggeplaatst vanuit een b.b.i. naar een gesloten gevangenis omdat in verband met een tegen hem openstaande strafzaak zijn einddatum niet vaststond en niet kon worden vastgesteld of hij voldeed aan de criteria voor plaatsing in een b.b.i. De
openstaande strafzaak is op 19 november 2007 door de Politierechter berecht en klagers einddatum staat thans vast. Daarmee is de grond aan de beslissing van de selectiefunctionaris ontvallen en dient de bestreden beslissing te worden vernietigd.
De selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.
De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.
Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.
Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 10 december 2007

secretaris voorzitter

Naar boven