Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/1760/GA (herziene uitspraak), 29 november 2007, beroep
Uitspraakdatum:29-11-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Telefoon  v

Uitspraak

nummer: 07/1760/GA (herziene uitspraak)

betreft: [klager] datum: 29 november 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 12 juni 2007 van de beklagcommissie bij de locatie Overmaze te Maastricht,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde locatie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de weigering om op 16 mei 2007 met zijn advocaat en de RSJ te mogen bellen.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht.
Het werd klager niet toegestaan om de met zijn advocaat gemaakte telefoonafspraken na te komen terwijl klager er recht op heeft om te allen tijde met zijn advocaat te bellen als dit is afgesproken. Klager wil zijn beroep graag mondeling toelichten.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Klager heeft verzocht het beroep mondeling te mogen toelichten. De beroepscommissie acht zich echter voldoende ingelicht en zal het beroep schriftelijk afdoen.

Op grond van artikel 39, vierde lid juncto artikel 37, eerste lid onder d en onder i, van de Pbw wordt de gedetineerde in staat gesteld telefonisch contact te hebben respectievelijk met justitiële autoriteiten en met diens rechtsbijstandverlener,
indien
hiervoor de noodzaak en de gelegenheid bestaat. De noodzaak, waaronder begrepen de urgentie, om telefonisch contact te hebben met de RSJ dan wel met zijn raadsman, heeft klager niet voldoende aannemelijk gemaakt. Klager heeft diezelfde dag na 15.00
uur,
tijdens de recreatie, wel met de RSJ en met zijn advocaat telefonisch contact kunnen onderhouden. Door aldus te handelen heeft de directeur niet gehandeld in strijd met voornoemd artikel 39 van de Pbw. Hetgeen klager in beroep heeft aangevoerd kan
derhalve niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaan uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van B.A. Bogaars, secretaris, op 29 november 2007

secretaris voorzitter

Naar boven