Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/2531/GA, 6 december 2007, beroep
Uitspraakdatum:06-12-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 07/2531/GA

betreft: [klager] datum: 6 december 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 12 september 2007 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Rijnmond te Rotterdam,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 14 november 2007, gehouden in de p.i. Amsterdam, zijn gehoord klager en het afdelingshoofd bij de p.i. Rijnmond, [...].

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft:
a. oplegging van een ordemaatregel van vier dagen plaatsing in afzondering in een afzonderingscel, omdat klager geen DNA wilde afstaan en
b. de wijze van tenuitvoerlegging van de onder a. vermelde ordemaatregel.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Er is vanuit gegaan dat klager de regels voor afname van DNA kende. Hij wilde alleen maar weten hoe het onderzoek verricht zou worden en door wie het afgenomen zou worden. Klager wachtte op informatie en in plaats van dat deze hem is verstrekt, werd
hij
door vier kleerkasten mishandeld en afgevoerd. Klager heeft er een groot litteken aan over gehouden. Het was helemaal niet nodig om hem naar beneden te drukken terwijl hij geboeid was. Er is sprake van détournement de pouvoir. Hij moest zich vervolgens
uitkleden in de cel. Dat was niet zo erg maar hij werd daarbij uitgelachen en dat is onbeschoft. Klager is 61 jaar oud. Het scheurhemd, dat hij aan moest trekken, was veel te klein. Er was geen grotere maat voorhanden. De cel was niet verwarmd. Klager
komt uit de tropen en is dit soort temperaturen niet gewend. Extra leed toebrengen, is inhumaan. Het toilet in de cel zat vol met poep. Klager heeft gevraagd of ze het konden doortrekken en pas na zes à zeven uur hebben ze dat gedaan. Nadat het toilet
was doorgespoeld, was het nog niet schoon. Klager heeft vervolgens om een toiletborstel gevraagd. Klager is geen handboek verstrekt en medische zorg is hem onthouden. Hij is diabeet en heeft een hoge bloeddruk. Voor de plaatsing in de p.i. was hij
opgesloten in het politiebureau. Hij moest toen worden opgenomen in het Vlietlandziekenhuis. Klager voelde zich die avond in de p.i. niet goed. Zijn bloeddruk was 226/126 en bij zijn vertrek 200/114. De directeur durft te beweren dat klager geen
medische zorg behoeft. Hij heeft pas op 13 augustus 2007 een arts gezien en op die datum zijn er medicijnen voorgeschreven. De medische dienst heeft hem in de afzonderingscel bezocht op 9 augustus 2007 en toegezegd dat hij bezocht zou worden door de
arts. Op 10 augustus 2007 is de verpleegkundige weer geweest. Klager betreurt het dat het afdelingshoofd persisteert in haar houding. Er is sprake van leugens, bedrog en misleiding. Later heeft klager in de afzonderingscel alsnog uitleg gekregen over
de
DNA-procedure en heeft hij daaraan meegewerkt.

Namens de directeur is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Klager is precies zo behandeld als ieder ander, die weigert om DNA af te staan. De situatie is niet geëscaleerd. Hij heeft geweigerd om DNA af
te
staan en is toen geboeid naar de afzonderingscel gebracht. Hetgeen verder heeft plaatsgevonden, is geschied volgens de standaardprocedure. Hem is de grootste maat scheurhemd verstrekt.

3. De beoordeling
Van de kant van de directeur is niet betwist dat klager om informatie heeft verzocht over de wijze waarop het DNA-onderzoek zou gaan plaatsvinden en door wie dit onderzoek zou worden uitgevoerd. Onvoldoende aannemelijk is geworden dat aan klager op
zijn
vraag de verzochte informatie toen ook is verstrekt. Er moet dus van worden uitgegaan dat klager zonder verdere toelichting vervolgens is afgevoerd naar de afzonderingscel. Gelet op de omstandigheden van het geval was er onvoldoende aanleiding om een
afzonderingsmaatregel op te leggen.
De beroepscommissie zal het beroep gegrond verklaren, de uitspraak van de beklagcommissie vernietigen en het beklag alsnog gegrond verklaren. Zij kent aan klager een tegemoetkoming toe van € 40,=.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart. het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart. het beklag alsnog gegrond.
Zij bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 40,=.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. C. Kelk en mr. A. van Waarden, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 6 december 2007

secretaris voorzitter

Naar boven