Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/2393/GM, 6 december 2007, beroep
Uitspraakdatum:06-12-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 07/2393/GM

betreft: [klager] datum: 6 december 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 30 van de Penitentiaire maatregel (Pm) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. I.F.H. Nelissen, advocaat te Valkenburg a/d Geul, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen medisch handelen door of namens de inrichtingsarts verbonden aan de penitentiaire inrichting (p.i.) Oosterhoek, locatie Grave,

alsmede van de overige stukken, waaronder het verslag van 20 augustus 2007 van de bemiddeling door de medisch adviseur bij het ministerie van Justitie.

De beroepscommissie heeft de inrichtingsarts verbonden aan voormelde p.i. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman, mr. I.F.H. Nelissen, om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beroep
De klacht, zoals neergelegd in het verzoek om bemiddeling aan de medisch adviseur, betreft het verstrekken van verkeerde medicijnen.

2. De beoordeling
Het verslag van bemiddeling is gedateerd op 20 augustus 2007. Het namens klager ingediende beroepschrift is gedateerd op 4 september 2007 en is op het secretariaat van de Raad ontvangen op 5 september 2007. Ingevolge artikel 30, tweede lid, Pm dient
het
met redenen omklede beroepschrift uiterlijk op de zevende dag na die van de ontvangst van het afschrift van de mededeling van de medisch adviseur te worden ingediend. Gelet op het vorenstaande heeft klager niet tijdig beroep ingesteld en kan klager
niet
in zijn beroep worden ontvangen. Weliswaar heeft klagers raadsman eerst later kennis gekregen van de mededeling van de medisch adviseur, maar dit kan, nu aan de raadsman in de wet geen eigen (afzonderlijk) beroepsrecht is toegekend, niet leiden tot een
ander oordeel.

3. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart. klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. Chr.M. Aarts, voorzitter, J.G.J. de Boer en L.E.M. Kleipool, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 6 december 2007

secretaris voorzitter

Naar boven