Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/2413/GB, 30 november 2007, beroep
Uitspraakdatum:30-11-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 07/2413/GB

Betreft: [klager] datum: 30 november 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 27 augustus 2007 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar het huis van bewaring (h.v.b.) Alphen aan den Rijn afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 20 december 2006 gedetineerd. Hij verbleef in het h.v.b. Alphen aan den Rijn. Op 10 mei 2007 is hij (op eigen verzoek) overgeplaatst naar het h.v.b./ISD Rotterdam te Krimpen aan den IJssel.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Klager wil graag naar Alphen aan den Rijn worden overgeplaatst omdat hij daar een acceptabel contact kan hebben met zijn kind en met andere familieleden. Ook zal het voor hem eenvoudiger zijn om vanuit die inrichting te werken aan een terugkeer in de
samenleving

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
De door klager aangevoerde redenen voor zijn overplaatsing zijn gelijksoortig aan die, welke geleid hebben tot zijn eerdere overplaatsing (in mei 2007) naar Krimpen aan den IJssel. Klager heeft het huidige verzoek niet nader onderbouwd. De
selectiefunctionaris heeft klager in overweging gegeven zijn mogelijke veroordeling in eerste aanleg af te wachten. Daarna kan hij, in het kader van zijn herselectie, andermaal zijn voorkeur opgeven.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status ten tijde van het instellen van het beroep als preventief gehechte in afwachting van plaatsing in een gevangenis, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. Klager heeft weliswaar aangegeven dat hij bij een verblijf in het h.v.b. Alphen aan den Rijn meer mogelijkheden voor bezoek en resocialisatie zou hebben, maar een en ander wordt, mede gelet op het ontbreken van verdere feitelijke onderbouwing
en
gezien in het licht van de omstandigheid dat klager eerder om dezelfde redenen op eigen verzoek is overgeplaatst naar Krimpen aan den IJssel, onvoldoende aannemelijk geacht. Dat maakt dat de op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de
selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet onredelijk of onbillijk kan worden geacht.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart. het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 30 november 2007

secretaris voorzitter

Naar boven